Cenovnik i opšti uslovi

Cenovnik            Opšti uslovi            Tipski ugovor

 

A)  Usluge osnivanja, statusnih promena, 
      likvidacije i prestanka preduzeća i radnji

  1. osnivanje preduzeća (doo), osnivač domaće fizičko lice     .  .  .  .          100 EUR
                 +  takse i naknade:
                     1.150,00 - Sud - overa akta (kod minimalnog uloga),
                        230,00 - Sud - overa OP obrasca (5x), 
                     4.900,00 - APR - prijava,
                     1.000,00 - APR - objava,
                 +  do 15 EUR  - standardni pečat sa kućištem,
                 +  najmanje 100,00 dinara - osnivački ulog, ali to nije trošak 
                     jer se novac odmah po otvaranju računa vraća na račun,
                 +  ako ima više osnivača domaćih fizičkih lica za svako 
                     lice na cenu se dodaje po 20 EUR,
                 +  ako je osnivač strano fizičko lice na cenu se
                     dodaje 40 EUR.

  2. osnivanje preduzetnika - preduzetničke radnje   .  .  .  .  .  .  .  .  .            50 EUR
      (trgovinska, zanatska, ugostiteljska, agencija ...)
                 +  takse i naknade:
                     1.500,00 - APR - prijava osnivanja,
                        230,00 - Sud - overa OP obrasca (5x) ili 
                        310,00 - Organ uprave - overa OP obrasca (1x),
                  +  do 15 EUR  - standardni pečat sa kućištem;   

  3. registracija promena kod preduzeća               
                                        50 EUR za prvu + 10 EUR za svaku sledeću promenu
      (promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne
       delatnosti, trajanja, kapitala: povećanje, smanjenje, uplata, 
       unos ili prodaja, i članova; promena podataka o licima koja
       imaju dužnost prema društvu: direktoru, predsedniku UO,
       zastupniku, prokuristi; promena podataka o ogranku:
       registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku)
                 +  takse i naknade:
                     2.800,00 - APR - prijava jedne, prve promene 
                     1.400,00 - APR - prijava svake sledeće promene
                        230,00 - Sud - overa OP obrasca (5x) ili 
                        310,00 - Organ uprave - overa OP obrasca (1x);   

  4. registracija promena kod preduzetnika              
                                           40 EUR za prvu + 5 EUR za svaku sledeću promenu
      (prijava početka obavljanja delatnosti; promena ličnih
       podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovođi: ime,
       prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica; promena
       podataka o ortacima koji istupaju i/ili pristupaju; preuzimanje
       radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju
       smrti preduzetnika; promena naziva, delatnosti kao delu
       poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne delatnosti,
       skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za
       preduzetnika koji obavlja taksi prevoz; upis ili promena
       poslovođe i/ili ortaka ovlašćenog za zastupanje; upis ili
       promena prostora van poslovnog sedišta: izdvojene prostorije,
       poslovne jedinice; upis početka ili završetka privremenog 
       prestanka obavljanja delatnosti; promena perioda na koji se
       preduzetnik registruje; upis ili promena PIB-a, računa u banci,
       kontakata; upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja
       za pravni promet)
                 +  takse:
                        750,00 - APR - prijava jedne, prve promene
                        400,00 - APR - prijava svake sledeće promene
                        230,00 - Sud - overa OP obrasca (5x) ili 
                        310,00 - Organ uprave - overa OP obrasca (1x);   

  5. prenos udela - promena osnivača - prodaja firme (doo)     .  .  .  .            100 EUR
                  +  takse i naknade:
                      2.800,00 - APR - prijava promene,
                      cca 1.000,00 - 2.000,00 - Sud - overa ugovora o prenosu
                      udela - zavisno od visine kapitala koji se prenosi, 
                      1.400,00 x broj promena - APR - ako se osim prenosa
                      udela menja i sedište, poslovno ime i slično;

  6. likvidacija preduzeća (doo) 
                                        100 EUR pokretanje plus 100 EUR okončanje postupka
                  +  takse i naknade:
                      2.800,00 - APR - prijava pokretanja postupka,
                         700,00 - APR - registracija vanrednog finansijskog izveštaja,
                      1.000,00 - APR - registracija i objava početnog likvidacionog izveštaja,

                      3.000,00 - APR - prijava brisanja i zabeležbe o čuvanju knjiga,
                         700,00 - APR - registracija vanrednog finansijskog izveštaja,
                  +  do 8 EUR  - gumica za novi pečat;

  7. brisanje preduzetnika - preduzetničke radnje   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           50 EUR
      (trgovinska, zanatska, ugostiteljska, agencija ...)
                  +  takse:
                      1.200,00 - APR - prijava brisanja;   

  8. promena pravne forme - preduzetnik u privredno društvo   .  .  .  .  .  .      200 EUR
                  +  takse i naknade:
                      kao pod 1. (osnivanje preduzeća),  
                      kao pod 7. (brisanje preduzetnika - preduzetničke radnje).   

 

B)  Računovodstvene, knjigovodstvene usluge
            -   cenovnik i opšti uslovi   -

  1.  preduzeće, vođenje knjiga i završni račun, jeste u PDV-u      .  .  .  .  .      od 150 EUR

  2.  preduzeće, vođenje knjiga i završni račun, nije u PDV-u      .  .  .  .  .  .     od 110 EUR

  3.  preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, jeste u PDV-u     .  .  .  .  .  .      od 140 EUR 

  4.  preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, nije u PDV-u     .  .  .  .  .  .  .     od 100 EUR 

  5.  preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, nije u PDV-u, usluge     .  .  .        od 90 EUR 

  6.  paušalno oporezovan preduzetnik      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         50 EUR

  7.  preduzeće u mirovanju      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          50 EUR

  8.  preduzetnička radnja u mirovanju      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          40 EUR

Cena računovodstvene, odnosno knjigovodstvene usluge kod svakog klijenta utvrđuje
se i ugovara posebno, a zavisi prvenstveno od delatnosti klijenta i obima posla.

Ovde možete videti Agencijski tipski Ugovor o pružanju računovodstvenih, odnosno
knjigovodstvenih usluga kao i njegov tipski Aneks.
Posebno dajemo dokumenat Opšti uslovi kao i detaljan Cenovnik računovodstvenih,
odnosno knjigovodstvenih usluga.

      

Bezbednost i zdravlje na raduZaštita od požaraC)   Usluge bezbednosti i zdravlja na radu i
      zaštite od požara

   Izrada akata o bezbednosti i zdravlju na radu, o proceni rizika
   i zaštiti od požara  
          - za svaki pojedinačni posao sastavlja se ponuda.

 

Ostale uslugeD)  Ostale usluge

   Savetovanje iz područja osnivanja preduzeća i radnji    .  .  .  .  .  .  .  .          20 EUR   

   Savetovanje iz ostalih područja poslovanja Agencije    .  .  .  .  .  .  .      20 - 50 EUR

   Savetovanje za klijente Agencije sastavni je deo cene osnovne računovodstvene usluge.

   Upis u registar ponuđača za javne nabavke    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      200 EUR

   

 

 


 

 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  

 


 

 

Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.


Pronaći ćemo put  ili  ćemo ga stvoriti.    
Hannibal