Meni
Meni
 • Srpski
 • России
 • Deutsch
 • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Cenovnik i opšti uslovi

Cenovnik            Opšti uslovi            Tipski ugovor

 

A)  Usluge osnivanja, statusnih promena, 
      likvidacije i prestanka preduzeća i radnji

1. osnivanje preduzeća (doo)
100 EUR
 • takse i naknade:
  1.150,00 - Sud - overa akta (kod minimalnog uloga),
  230,00 - Sud - overa OP obrasca (5x),
  4.900,00 - APR - prijava,
  1.000,00 - APR - objava,
 • do 15 EUR - standardni pečat sa kućištem,
 • najmanje 100,00 dinara - osnivački ulog, ali to nije trošak
  jer se novac odmah po otvaranju računa vraća na račun,
 • ako ima više osnivača domaćih fizičkih lica za svako
  lice na cenu se dodaje po 20 EUR,
 • ako je osnivač strano fizičko lice na cenu se
  dodaje 50 EUR,
 • ako je osnivač strano pravno lice na cenu se
  dodaje 100 EUR,
 • strano pravno lice ima i trošak prevoda izvoda
  iz registra države u kojoj je registrovano;
2. osnivanje preduzetnika - preduzetničke radnje
(trgovinska, zanatska, ugostiteljska, agencija ...)
50 EUR
 • takse i naknade:
  1.500,00 - APR - prijava osnivanja,
  230,00 - Sud - overa OP obrasca (5x) ili
  310,00 - Organ uprave - overa OP obrasca (1x),
 • do 15 EUR - standardni pečat sa kućištem;
3. registracija promena kod preduzeća
50 EUR za prvu + 10 EUR za svaku sledeću promenu
(promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne
delatnosti, trajanja, kapitala: povećanje, smanjenje, uplata,
unos ili prodaja, i članova; promena podataka o licima koja
imaju dužnost prema društvu: direktoru, predsedniku UO,
zastupniku, prokuristi; promena podataka o ogranku:
registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku)
 • takse i naknade:
  2.800,00 - APR - prijava jedne, prve promene
  1.400,00 - APR - prijava svake sledeće promene
  230,00 - Sud - overa OP obrasca (5x) ili
  310,00 - Organ uprave - overa OP obrasca (1x);
4. registracija promena kod preduzetnika
40 EUR za prvu + 5 EUR za svaku sledeću promenu
(prijava početka obavljanja delatnosti; promena ličnih
podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovođi: ime,
prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica; promena
podataka o ortacima koji istupaju i/ili pristupaju; preuzimanje
radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju
smrti preduzetnika; promena naziva, delatnosti kao delu
poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne delatnosti,
skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za
preduzetnika koji obavlja taksi prevoz; upis ili promena
poslovođe i/ili ortaka ovlašćenog za zastupanje; upis ili
promena prostora van poslovnog sedišta: izdvojene prostorije,
poslovne jedinice; upis početka ili završetka privremenog
prestanka obavljanja delatnosti; promena perioda na koji se
preduzetnik registruje; upis ili promena PIB-a, računa u banci,
kontakata; upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja
za pravni promet)
 • takse:
  750,00 - APR - prijava jedne, prve promene
  400,00 - APR - prijava svake sledeće promene
  230,00 - Sud - overa OP obrasca (5x) ili
  310,00 - Organ uprave - overa OP obrasca (1x);

5. prenos udela - promena osnivača - prodaja firme (doo)
100 EUR
 • takse i naknade:
  2.800,00 - APR - prijava promene,
  cca 1.000,00 - 2.000,00 - Sud - overa ugovora o prenosu
  udela - zavisno od visine kapitala koji se prenosi,
  1.400,00 x broj promena - APR - ako se osim prenosa
  udela menja i sedište, poslovno ime i slično;

6. likvidacija preduzeća (doo)
100 EUR pokretanje plus 100 EUR okončanje postupka
 • takse i naknade:
  2.800,00 - APR - prijava pokretanja postupka,
  700,00 - APR - registracija vanrednog finansijskog izveštaja,
  1.000,00 - APR - registracija i objava početnog likvidacionog izveštaja,
  3.000,00 - APR - prijava brisanja i zabeležbe o čuvanju knjiga,
  700,00 - APR - registracija vanrednog finansijskog izveštaja,
 • do 8 EUR - gumica za novi pečat;
7. brisanje preduzetnika - preduzetničke radnje
(trgovinska, zanatska, ugostiteljska, agencija ...)
50 EUR
 • takse:
  1.200,00 - APR - prijava brisanja;
8. promena pravne forme - preduzetnik u privredno društvo
200 EUR
 • takse i naknade:
  kao pod 1. (osnivanje preduzeća),
  kao pod 7. (brisanje preduzetnika - preduzetničke radnje).

 

B)  Računovodstvene, knjigovodstvene usluge

1. preduzeće, vođenje knjiga i završni račun, jeste u PDV-u od 150 EUR
2. preduzeće, vođenje knjiga i završni račun, nije u PDV-u od 110 EUR
3. preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, jeste u PDV-u od 140 EUR
4. preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, nije u PDV-u od 100 EUR
5. preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, nije u PDV-u, usluge  od  90 EUR
6. paušalno oporezovan preduzetnik        50 EUR
7. preduzeće u mirovanju        50 EUR
8. preduzetnička radnja u mirovanju        40 EUR

Cena računovodstvene, odnosno knjigovodstvene usluge kod svakog klijenta utvrđuje
se i ugovara posebno, a zavisi prvenstveno od delatnosti klijenta i obima posla.

Ovde možete videti Agencijski tipski Ugovor o pružanju računovodstvenih, odnosno
knjigovodstvenih usluga kao i njegov tipski Aneks.
Posebno dajemo dokumenat Opšti uslovi kao i detaljan Cenovnik računovodstvenih,
odnosno knjigovodstvenih usluga.

 

Bezbednost i zdravlje na raduZaštita od požaraC)   Usluge bezbednosti i zdravlja na radu i
      zaštite od požara

   Izrada akata o bezbednosti i zdravlju na radu, o proceni rizika
   i zaštiti od požara  
          - za svaki pojedinačni posao sastavlja se ponuda.

 

Ostale uslugeD)  Ostale usluge

Savetovanje iz područja osnivanja preduzeća i radnji 20 EUR
Savetovanje iz ostalih područja poslovanja Agencije
(za klijente Agencije sastavni je deo cene osnovne usluge)
20 - 50 EUR
Upis u registar ponuđača za javne nabavke 200 EUR
Izrada i elektronska predaja poreske prijave godišnjeg poreza na dohodak građana
Obrazac PPDG-2R
(na 50 EUR dodaje se 2 promila na osnovicu iznad neoporezive)
min. 50 EURNovac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal