Bezbednost i zdravlje na radu

Tekst Zakona o bezbednosti i zdravlju na raduAgencija je u mogućnosti da ponudi klijentima sva akta iz područja
bezbednosti i zdravlja na radu i niz pratećih usluga.

   1.   Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu,                                              Zakon  > > >
   2.   Akt o proceni rizika u području bezbednosti i zdravlja na radu, 
   3.   Osposobljavanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
   4.   Sve evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
   5.   Izrada uputstava za bezbedan rad na oruđima,
   6.   Izrada pravilnika o zaštiti od požara,
   7.   Izrada programa obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara,
   8.  
Obuka zaposlenih za zaštitu od požara,
   9.  
Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu,
  10. 
Izrada procene rizika od hemijskog udesa.

Deo usluga pružamo samostalno, a za deo angažujemo licencirane kuće.

 

Agencija je u mogućnosti da ponudi klijentima sva akta
iz područja zaštite od požara i niz pratećih usluga.

Novi Zakon o zaštiti od požara doneo
i nove obaveze poslodavcima
(postavljeno 17. septembra 2010. godine)
Novi Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", broj 111/2009 od 29.12.2009.godine) od 5. septembra
2010. godine doneo je nove obaveze poslodavcima.
Sva pravna lica i preduzetnici su dužni da imaju:
• Plan zaštite od požara ukoliko rešenjem MUP-a budu
razvrstani u I ili II kategoriju ugroženosti,
• Sanacioni plan za otklanjanje posledica požara,
• Pravila za zaštitu od požara (za III kategoriju) sa Planom evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara,
• Uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara,
• Program za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih na koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a,
• Da izvrše obuku zaposlenih i proveru znanja najmanje jednom u tri godine,
• Da za te poslove angažuju Pravno lice ili Preduzetnika sa ovlašćenjem MUP-a za obavljanje tih poslova.
Integralni tekst Zakona o zaštiti od požara
pronađite na stranici Propisi besplatno  . . .   

Deo usluga pružamo samostalno, a za deo angažujemo licencirane kuće.


 

 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  

 


 

 

Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.


Pronaći ćemo put  ili  ćemo ga stvoriti.    
Hannibal