Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Obrasci besplatno

aktivasistem_160x100.gifUslovi korišćenja                           Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti ponuđene obrasce.
Jednog dana će se sa pravom pričati: Oni su uobrazili Srbiju.

Za pretragu pojma na stranici (reč, naziv obrasca i sl.),
pokušajte kombinaciju tipki CTRL+F pa u otvoreni prozor "Find" upišite traženi pojam ...


 

Kalkulator za preračun neto u bruto zaradu               .xls
(postavljeno 22. januara 2015. godine)
Kalkulator je sačinjen u ekselu, sa mogućnošću kursiranja.

 

 

Obaveštenje o isplati / prestanku isplate
lične zarade preduzetnika
                                         .xls
(postavljeno 3. decembra 2014. godine)
Obrazac sačinjen u ekselu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

 

 

 

Obrazac ZIG                                                             ZIG.xls     ZIG.pdf 
Zahtev za ispravku greške
(postavljeno 8. avgusta 2014. godine)
Obrazac je propisan

 

 

 

Obrazac PP PDV                                                      PPPDV.xls     PPPDV.pdf 
Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
(postavljeno 5. novembra 2010. godine,
poslednji put modifikovano 1. jula 2014. godine)

Obrazac je propisan

 

 

Excel aplikacija za izradu
završnih računa sa                               
poreskim prijavama,                                   za pravna lica
bilansima  i prilozima                                         
PL.xls
- prvi put postavljeno 29. januara 2011. godine
- poslednje modifikacije:
   - 21.05.2014. - dodat Obrazac TCZ - Izveštaj o transfernim cenama
                           za beskamatno primljene zajmove
   - 06.06.2014. - dodat Obrazac OK - Ograničenje kamate kod duga povezanom licu,
                           Obrazac PSD - Prosečno stanje duga i Obrazac TCK - Korekcija
                           rashoda kamata primenom pravila o transfernim cenama
   - 09.06.2014. - sitne ispravke
   - 18.06.2014. - dodat obrazac TCD- Izveštaj o transfernim cenama
                           za beskamatno date zajmove
                         - ispravljena greška u Obrascu OK koji sada ne vuče iznose
                           u hiljadama dinara iz bilansa stanja već ih daje kao pomoćni podatak         
Aplikacija sadrži više obrazaca, većina ih je propisana:
BU - Bilans uspeha - obrazac je propisan, ovde korišćeni obrazac ima sve elemente
        propisanog obrasca osim zaglavlja;
BS - Bilans stanja - obrazac je propisan, ovde korišćeni obrazac ima sve elemente
        propisanog obrasca osim zaglavlja;
SA - Statistički aneks - obrazac je propisan, ovde korišćeni obrazac ima sve elemente
        propisanog obrasca osim zaglavlja;
ZRFI - Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja - obrazac je propisan;
OAI - Obrazac OA I - Obračun amortizacije stalnih sredstava - I amortizaciona
        grupa - obrazac je propisan;
OAII-IV - Obrazac OA - Obračun amortizacije stalnih sredstava - II do V amortizaciona 
        grupa - obrazac je propisan;
PK - Obrazac PK - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva - obrazac je propisan;
PK1 - Obrazac PK 1 - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene 
        delatnosti - obrazac je propisan;
SPK - Obrazac SPK - Specifikacija ulaganja u osnovna sredstva za koja se priznaje 
        pravo na poreski kredit - obrazac nije propisan;
POOS - Prijava o otuđenju osnovnih sredstava - obrazac nije propisan;
PB1 - Obrazac PB 1 - Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica - obrazac 
        je propisan;
SG - Obrazac SGRG - Specifikacija gubitaka iz ranijih godina radi umanjenja oporezive 
        dobiti obveznika poreza na dobit pravnih lica - obrazac nije propisan;
SKG - Obrazac SKGRG - Specifikacija kapitalnih gubitaka iz ranijih godina radi umanjenja 
        oporezive dobiti obveznika poreza na dobit pravnih lica - obrazac nije propisan; 
PDP - Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na
        dobit pravnih lica - obrazac je propisan;
PBN1 - Obrazac PBN 1 - Poreski bilans za drugo pravno lice koje primenjuje kontni
        okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (nedobitna
        organizacija) - obrazac je propisan;
PDN - Obrazac PDN - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na
        dobit pravnih lica za nedobitne organizacije - obrazac je propisan;
IPDN - Obrazac IPDN - Izjava uz poresku prijavu za konačno utvrđivanje poreza na dobit
        pravnih lica za nedobitne organizacije - obrazac nije propisan.

 

 

Excel aplikacija za izradu
završnih računa sa                       
poreskim prijavama,                                 za preduzetnike
bilansima  i prilozima                                         
PR.xls
- prvi put postavljeno 5. februara 2011. godine, 
- poslednje modifikacije:
   - 07.04.2014. - kod obrasca PPDG-1S detaljnjie obrađena tačka 12. vezana za izmene mesečnih akontacija
   - 09.04.2014. - kod obrasca PPDG-1S detaljnije obrađena tačka 6. vezana za otpočinjanje obavljanja delatnosti   
Aplikacija sadrži više obrazaca, većina ih je propisana:
BU - Obrazac BU - Bilans uspeha (prosto knjigovodstvo) - obrazac je propisan;
OAI - Obrazac OA I - Obračun amortizacije stalnih sredstava - I amortizaciona
        grupa - obrazac je propisan;
OAII-IV - Obrazac OA - Obračun amortizacije stalnih sredstava - II do V amortizaciona 
        grupa - obrazac je propisan;
PK2 - Obrazac PK 2 - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva - obrazac je propisan;
PK3 - Obrazac PK 3 - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene 
        delatnosti - obrazac je propisan;
SPK - Obrazac SPK - Specifikacija ulaganja u osnovna sredstva za koja se priznaje 
        pravo na poreski kredit - obrazac nije propisan;
PB2 - Obrazac PB 2 - Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od
        samostalne delatnosti - obrazac je propisan;
PPDG1S - Obrazac PPDG-1 - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza
        na prihode od samostalne delatnosti - obrazac je propisan.

 

 

 

Obrazac PPDG-5 i
Obrazac PPDG-2R                                                
PPDG-5 i PPDG-2R.xls
Poreska prijava za utvrđivanje
godišnjeg poreza na dohodak građana

Obrazac PPDG-1R                                                            PPDG-1R.xls
Poreska prijava za akontaciono - konačno
utvrđivanje poreza na prihode od samostane
delatnosti (namenjen je za utvrđivanje poreza
na prihode od samostalne delatnosti na koje
se porez plaća paušalnim oporezivanjem.)

Obrasci su dostupni samo članovima URIPS-a koji, 
nakon zahteva za pristup, od nas dobivaju poseban
link za skidanje obrazaca
(postavljeno 28. februara 2011. godine,
poslednje izmene 13. maja 2014. godine)

Obrasci su propisani

 

 

 

 

Obrazac PEP - Ovlašćenja za upotrebu 
elektronskih servisa u Excelu                                              
PEP.xls
Nakon klika na priloženi link, u novootvorenom prozoru,
skidanje aplikacije vršite izborom opcije File\Download,
kombinacijom tastera Ctrl+S ili klikom na strelicu "nadole"
u levom gornjem uglu stranice 

- postavljeno 30. oktobra 2013. godine,
- poslednji put modifikovano 1. aprila 2014. godine

Obrazac je propisan
Obrazac u Excelu otvoren za popunjavanje i štampanje

 

 

Obrasci PPI 1 do 4 u Excelu                             PPI.xls
Nakon klika na priloženi link, u novootvorenom prozoru,
skidanje aplikacije vršite izborom opcije File\Download,
kombinacijom tastera Ctrl+S ili klikom na strelicu "nadole"
u levom gornjem uglu stranice 

Poreska prijava za utvrđivanje poreza
na imovinu - Obrazac PPI-1 i Obrazac PPI-2
Poreska prijava za utvrđivanje poreza
na nasleđe i poklon - Obrazac PPI-3
Poreska prijava za utvrđivanje poreza
na prenos apsolutnih prava - Obrazac PPI-4
Obrasci koje još nismo inplementirali u Excel
aplikaciju u nastavku dajemo u PDF formatu,
samo za štampu:
PPI-3pdfPPI-4pdf
- postavljeno 17. marta 2011. godine,
- poslednje izmene 21. marta 2014. godine
   - dodat PPI-2

Aplikacija sadrži četiri propisana obrasca

 

 

 

 

Obrasci za Registar menica i ovlašćenja

Zahtev za registraciju/brisanje menice - Prilog 1               .pdf   .xls 
(poslednji put modifikovano 2. aprila 2012. godine)
Obrazac propisan
Obrazac u Excelu otvoren za popunjavanje i štampanje

Zahtev za registraciju/brisanje ovlašćenja - Prilog 2          .pdf   .xls  
(poslednji put modifikovano 2. aprila 2012. godine)
Obrazac propisan
Obrazac u Excelu otvoren za popunjavanje i štampanje

  

 

 

Obrasci finansijskih izveštaja

Objedinjeni obrasci finansijskih izveštaja           pet.pdf   tri.pdf  
Ukoliko ne možete otvoriti gornje .pdf fajlove,
najverovatnije imate stariju verziju Adobe Reader-a.
Pokušajte sa novijom verzijom. Npr. verzija 9 i 10 
koju mi imamo, otvara gornje fajlove bez problema.

Bilans stanja                                                              .pdf     
Bilans uspeha                                                            .pdf   ver2.pdf
Izveštaj o tokovima gotovine                                     .pdf 
Izveštaj o promenama na kapitalu                            .pdf
Statistički aneks                                                         .pdf
Model napomena uz finansijske izveštaje                 .doc
(postavljeno 28. januara 2011. godine, poslednji put dopunjeno 23. januara 2013. godine)
Obrasci propisani

 

 

Obrasci za registraciju
finansijskih izveštaja kod APR

Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja          .pdf   primer.pdf 
(postavljeno 25. januara 2011. godine)
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obrazac propisan

Zahtev za zamenu finansijskog
izveštaja odnosno objavljene dokumentacije        
.pdf   primer.pdf 
(postavljeno 25. januara 2011. godine)
Obrazac propisan

Zahtev za objavljivanje dokumentacije
i registraciju korigovanog finansijskog izveštaja   
.pdf   primer.pdf 
(postavljeno 25. januara 2011. godine)
Obrazac propisan

Obaveštenje o vođenju poslovnih
knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva               
.xls
(postavljeno 26. januara 2011. godine)
Obrazac nije propisan

 

 

Obrazac ZSP i Obrazac ZSD

Obrazac ZSP                                                   ZSP.pdf   ZSP.doc
Obrazac ZSD                                                   ZSD.pdf   ZSD.doc
Obrasci propisani Pravilnikom o obrascima
zahteva za subvencionisanje poreza na zarade
i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje,
"Službeni glasnik RS", broj 36/2011 koji je
donet na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o
podsticanju zapošljavanja, a stupio je na snagu
28. maja 2011. godine
(postavljeno 30. maja, modifikovano 1. juna 2011. godine)
Obrasci su propisani

 

 

Obrasci za Gradsku poresku upravu
Grada Novog Sada

Obrazac PP KT-1                                                .pdf 
Prijava/odjava za lokalnu komunalnu taksu
za isticanje firme na poslovnom prostoru
za ____. godinu
(postavljeno 2. februara 2011. godine)
Obrazac propisan

Obrazac ZUFL-1                                                  .pdf 
Zahtev za izdavanje uverenja fizičkom licu
(postavljeno 19. jula 2011. godine)
Obrazac propisan

Obrazac ZUPRE-2                                                 .pdf 
Zahtev za izdavanje uverenja i potvrda
preduzetniku
(postavljeno 19. jula 2011. godine)
Obrazac propisan

Obrazac ZUPL-3                                                  .pdf 
Zahtev za izdavanje uverenja i potvrda
pravnom licu
(postavljeno 19. jula 2011. godine)
Obrazac propisan

Prijava za lokalnu komunalnu taksu
za držanje kućnih životinja (pasa i mačaka)        
.pdf 
(postavljeno 2. februara 2011. godine)
Obrazac propisan

 

 

Obrasci za finansijsku službu,
komercijalu i opšte poslove

www.gunsh.comwww.gunsh.comRačun - otpremnica - faktura                          .xls  .pdf
(postavljeno 4. maja 2010, poslednji put modifikovano 30. oktobra 2014. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrauzac u .pdf formatu za štampanje i popunjavanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Nalog za službeno putovanje u zemlji           .novo-xls  .staro-xls  .pdf   .bmp
(poslednji put modifikovano 23. decembar 2015. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
www.dolcezza.co.rsObrascu priloženi urađeni primeri i specifikacije.
Obrazac u .pdf otvoren za popunjavanje i štampanje. Kod popunjavanja
moguće ga je koristiti samo za "jednodnevna" putovanja jer ne podržava
obračun za više dana.
Obrazac u .bmp
 formatu namenjen je samo za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Nalog za službeno putovanje u inostranstvo             .novo-xls   .staro-xls
(poslednji put modifikovano 23. decembar 2015. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrascu proložen urađeni primer.
www.deassa.comObrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Izjava o kompenzaciji                                               .xls 
Izjava o prebijanju, Izjava o preboju   
(poslednji put modifikovano 21. maja 2010. godine)

Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
www.prevodi-konekta.co.rsObrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Ugovor o asignaciji                                                   .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o cesiji                                                          .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o preuzimanju duga                                     .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o zajmu                                                        .doc
aktivasistem_160x100.gifUgovor o pozajmici
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o posredovanju                                            .pdf
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o komisionu                                                .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o zakupu poslovnog prostora   .doc   pr1.pdf   pr2.pdf 
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Dva primera u .pdf formatu.

Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o zakupu motornog vozila
ili druge pokretne stvari
                                           .doc
(poslednji put modifikovano 1. decembra 2014. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o donaciji                                                      .doc
(postavljeno 15. novembra 2012. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Prijava dnevnog pazara                                            .xls
(poslednji put modifikovano 27. oktobra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje
i štampanje.
Sadrži tabelu prilagođenu za firmu koja ima samo jedno
prodajno mesto kao i tabelu za firme koje imaju više prodajnih mesta.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Specifikacija Naloga za prenos (plaćanje)                .xls
(poslednji put modifikovano 3. juna 2011. godine)
Obrazac namenjen davanju dnevnih naloga za vršenje plaćanja sa tekućeg računa.
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Knjiga ulaznih faktura - KUF                                     .xls
(poslednji put modifikovano 20. oktobra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Izvod otvorenih stavki - IOS                                       .xls
(poslednji put modifikovano 21. novembra 2014. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).
Tekst "Obavezno usaglašavanje potraživanja
i obaveza, Obrazac IOS" pronađite ovde >>>

Kontrolnik izvoza                                                        .xls
Od 6. oktobra 2012. godine nije obavezan.
Obrazac sačinjen u Excelu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Pregled faktura za usluge Deviznom inspektoratu   .xls    
(poslednji put modifikovano 8. jula 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Izračunavanje dinarskog blagajničkog maksimuma
kod menjačnica
                                                       .xls
(poslednji put modifikovano 25. maja 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
U obrascu se automatski računa maksimum.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija potrošača
- roba                                                                       .doc
- usluge                                                                   .doc
- roba i usluge                                                          .doc
(poslednji put modifikovano 10. juna 2010. godine)
www.registarfirmi.comObrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Kodeks poslovnog ponašanja           pr1.html   pr2.html
Obrasci  sačinjeni u .html formatu i dati kao primeri.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Obaveštenje radnoj inspekciji o početku rada      .xls
Obaveštavanje propisano članom 18. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Ugovor o prodaji pokretne stvari - automobila    .doc
(postavljeno 10. septembra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Obrazac P-3                                                          .xls
Prijemna knjiga - list
Obr. P-3, Obr.P-3
(postavljeno 10. septembra 2010. godine)
www.pikom.co.rsObrazac se upotrebljava kod predaje preporučenih pošiljki pošti.
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac se daje u A4 i A5 formatu.
Obrazac propisan

 

 

Obrasci za menično poslovanje

Menično pismo - ovlašćenje   .doc   .pdf 
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Zahtev za isplatu ili povlačenje menice sa naplate   .xls    
Zahtev za isplatu menice, Zahtev za naplatu menice
Zahtev za povlačenje menice sa naplate
(poslednji put modifikovano 25. novembra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
U zahtev za isplatu je inkorporirana i Izjava radi primene tačke 6. Odluke o
načinu sprovođenja prinudne naplate s računa klijenata.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Izjava o solidarnim dužnicima kod naplate menice   .jpg
Izjava radi primene tačke 6. Odluke o načinu sprovođenja prinudne naplate
s računa klijenata.
Obrazac u .jpg formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Obrazac PN ZAHTEV 3   .xls    
Zahtev za povlačenje naloga iz III reda prioriteta
(hartije od vrednosti, menice, ovlašćenja)
(postavljeno 6. decembra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

 

 

Obrasci izveštaja
koji se podnose Upravi za duvan

PI-TMDP I                                                              .xls   .doc    
Polugodišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim
proizvodima za elektronsko slanje i slanje poštom -
PI-TMDP I (01.01.-30.06.)
(linkovi postavljeni 9. jula 2012. godine)
Obrazac za elektronsko slanje sačinjen u Excelu,
otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac za slanje poštom sačinjen u Wordu,
otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.

Obrasci su propisani

Uputstvo za popunjavanje tabele
polugodišnjeg izveštaja - PI-TMDP I            Excel.pdf   Word.pdf

PI-UDP I                                                                          .xls    
Polugodišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana,
odnosno duvanskih proizvoda - PI-UDP I (01.01.-30.06.)
(postavljeno 4. jula 2011. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

Uputstvo za popunjavanje tabele polugodišnjeg izveštaja -     .pdf
PI-UDP I

GI-TMDP II                                                               .xls  .doc    
Godišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima -
GI-TMDP II (01.01.-31.12.)
(linkovi postavljeni 6. januara 2012. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

Uputstvo za popunjavanje godišnjeg
izveštaja - GI-TMDP II                                             .pdf1  .pdf2

GI-UDP II                                                                         .xls    
Godišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana,
odnosno duvanskih proizvoda - GI-UDP II (01.01.-31.12.)
(linkovi postavljeni 6. janara 2012. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

Uputstvo za popunjavanje godišnjeg izveštaja - GI-UDP II     .pdf

šifarnici    
(linkovano 9. jula 2012. godine)
šifarnik robnih maraka duvanskih proizvoda                       .xls
šifarnik vrsta duvanskih proizvoda                                     .xls
šifarnik vrsta i tipova duvana                                             .xls
šifre jedinice mere                                                           .xls 

 

 

Obrasci ovlašćenja direktnog zaduženja

Uputstvo PL   .pdf
Uputstvo o popunjavanju ovlašćenja direktnog zaduženja
Dužnik - Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)

Obrazac PL O-01   .pdf
Ovlašćenje direktnog zaduženja
Jednokratno ovlašćenje
Dužnik - Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac PL O-02   .pdf
Ovlašćenje direktnog zaduženja
Višekratno ovlašćenje - periodična dospeća
Dužnik - Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac PL O-03   .pdf
Ovlašćenje direktnog zaduženja
Višekratno ovlašćenje - fiksni datumi dospeća
Dužnik - Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Uputstvo FL   .pdf
Uputstvo o popunjavanju ovlašćenja direktnog zaduženja
Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)

Obrazac FL O-04   .pdf
Ovlašćenje direktnog zaduženja
Jednokratno ovlašćenje
Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac FL O-05   .pdf
Ovlašćenje direktnog zaduženja
Višekratno ovlašćenje - periodična dospeća
Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac FL O-06   .pdf
Ovlašćenje direktnog zaduženja
Višekratno ovlašćenje - fiksni datumi dospeća
Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac FL O-07   .pdf
Zahtev za refundaciju sredstava
Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

 

 

Obrasci iz područja rada i radnih odnosa

Pravilnik o radu                                                        .doc
(postavljeno 7. juna 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji                    .doc
(postavljeno 12. juna 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Organizaciona šema i sistematizacija radnih mesta   .xls
(postavljeno 12. juna 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Ugovor o radu                                                             .doc
(postavljeno 26. septembra, modifikovano 30. septembra 2014. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Na nekim poljima u obrascu ograđena je pomoć koju ćete videti na statusnoj
linini ili sa tipkom F1.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Ugovor o radu (u funkciji aneksa, usklađivanje)         .doc
(postavljeno 26. septembra 2014. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Rešenje o prestanku radnog odnosa - sporazumno     .xls
(postavljeno 2. februara 2011. godine)
Sporazum o prestanku radnog odnosa (obostrani)
Sporazum o prestanku radnog odnosa (na inicijativu poslodavca)
Rešenje o otkazu ugovora o radu na osnovu sporazuma
Obrasci sačinjeni u Excelu, otvoreni za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrasci nisu propisani, daju se kao primer (model)

Ugovor o delu                                                             .doc  
(postavljeno u junaru 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Ugovor o zastupanju                                      .doc   pr1.pdf
(postavljeno u januaru 2010. godine)
Ugovor o trgovinskom zastupanju
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Drugi obrazac sačinjen u .pdf formatu, za primer, za štampanje.
Obrasci nisu propisani, daju se kao primeri (modeli)

Ugovor o stipendiranju                                                .pdf
(postavljeno 19. avgusta 2010. godine)
Ugovor o stipendiranju učenika, studenta, sportiste
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Specifikacija vremena provedenog
na radu za privremene i povremene poslove
                .xls
(postavljeno 8. septembra 2010. godine)
Specifikacija je prilog uz obrazac M-4 za lica koja su prijavljena na
obavezno socijalno osiguranje po osnovu privremenih i povremenih
poslova, odnosno prilog uz obračun naknade licu angažovanom po
osnovu ugovora sa omladinskom, odnosno studentskom zadrugom
Obrazac sačinjen u .xls formatu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Odluka o novogodišnjim poklonima                                .doc
(postavljeno 22. decembra 2009. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Izjava zaposlenog da je primio
fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje       
.xls
(postavljeno 15. oktobra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Izjava zaposlenog o verskim praznicima                         .doc
(postavljeno 28. decembra 2009. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Obaveštenje zaposlenom u vezi zabrane mobinga          .xls
(postavljeno 21. septembra 2010. godine)
Obaveštenje zaposlenom kojim ga poslodavac obaveštava
o zabrani zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i
zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Zahtev za izdavanje radne knjižice                                 .bmp
(postavljeno 24. avgusta 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Paintu, za štampanje.
Obrazac je propisan

Obrazac M   u boji.pdf    crno-beli.pdf   u boji objedinjen sa M-A.pdf
(postavljeno 1. oktobra 2010. godine)
Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje
Obrazac sačinjen u .jpg formatu.
Obrazac propisan

Obrazac M-A                     crno-beli.pdf   u boji objedinjen sa M.pdf
(postavljeno 1. oktobra 2010. godine)
Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno
socijalno osiguranje
Obrazac sačinjen u .jpg formatu.
Obrazac propisan

Spisak M-4 obrazaca za
objedinjenu kontrolu kod Fonda PIO
                                   .xls
(postavljeno 1. oktobra 2010. godine)
Spisak kojim knjiigovodstvene agencije Fondu PIO prijavljuju
firme za koje će raditi objedinjenu kontrolu M-4 obrazaca
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje

 

 

Obrasci iz područja bezbednosti i zdravlja
na radu

Odluka o pokretanju postupka i određivanju lica
odgovornog za sprovođenje postupka procene rizika
na radnom mestu i radnoj okolini
   .doc
(postavljeno 12. juna 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Smernice za izradu i model akta o proceni rizika   .pdf
(postavljeno 14. septembra 2010. godine)
Smernice i obrazac sačinjeni u .pdf formatu, onako kao ih je
dalo Ministarstvo rada i socijalne politike na svom sajtu.

Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

 

 

Obrasci iz područja zabrane pušenja

Odluka o imenovanju lica ovlašćenog i zaduženog
za kontrolu zabrane pušenja
   .xls
(postavljeno 15. septembra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Obrazac 1   .xls
Izveštaj o povredi zabrane pušenja
(postavljeno 12. novembra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac u .pdf formatu možete štampati i kao 7. stranicu Pravilnika.

Obrazac propisan

Obrazac 2
Potvrda o naplaćenoj novčanoj kazni
(postavljeno 16. novembra 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu možete štampati i kao 8. stranicu Pravilnika.
Obrazac propisan

Obrazac Dozvoljeno pušenje   .jpg
(postavljeno 12. novembra 2010. godine)
Obrazac je u boji. Obrazac je predviđen za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac Zabranjeno pušenje   .jpg
(postavljeno 12. novembra, modifikovano 9. decembra 2010. godine)
Obrazac je u boji. Obrazac je predviđen za štampanje.
Obrazac propisan

 

 

Obrasci iz područja zapošljavanja invalida

Obrazac IOSI   A4.xls   A3.xls   .doc   .pdf   A4.pdf
Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
(postavljeno 2. septembra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.

Obrazac propisan

 

 

Obrasci kod otvaranja računa kod banke

Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje   .xls   .doc   .pdf
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.

Obrazac propisan

Karton deponovanih potpisa   .pdf 
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

 

 

Obrasci u postupku dobijanja PIB-a
kod Poreske uprave

Obrazac PR 1   .pdf 
Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PR 2   .pdf
Prijava za registraciju preduzetnika
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PR 3   .pdf 
Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPR 1   .pdf 
Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji pravnog lica
i poslovnih jedinica
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPR 2   .pdf 
Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji preduzetnika
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPR 3   .pdf 
Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji fizičkog
lica nerezidenta   
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

 

 

Obrasci u postupku dobijanja PIB-a preko APR

Obrazac JRPPS1   .pdf 
Jedinstvena registraciona prijava osnivanja preduzetnika i
registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac JRPPS2   .pdf 
Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i
drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih
obveznika
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

 

 

 

Obrasci u postupku evidentiranja i brisanja
iz PDV-a te obrazac poreske prijave

Obrazac EPPDV   .pdf 
Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac IEPPDV   .pdf1   .xls   .pdf2 
(obrazac u Excelu postavljen 2. decembra 2010. godine)
Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza
na dodatu vrednost
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac je dat i u Excelu, otvoren za menjanje, popunjavanje i štampanje.

Obrazac propisan

Obrazac PEPDV   .pdf 
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan. Isključivo ga izdaje Poreska uprava.

 

Obrazac ZBPDV   .xls   .pdf 
(poslednji put ažurirano 18. marta 2013. godine)
Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

 

 

Obrazac PBPDV   .pdf 
Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan. Isključivo ga izdaje Poreska uprava.

Obrazac PPPDV    .xls   .pdf
(obrazac u Excelu postavljen 5. novembra 2010. godine,
poslednji put modifikovan 19.02.2013. godine)

Poreska prijava poreza na dodatu vrenost    
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac sačinjen u Excelu otvoren za menjanje, popunjavanje i štampanje. 

Obrazac propisan

 

 

 

Obrasci u postupku ostvarivanja prava na
refakciju PDV-a

Obrazac REF 1    .pdf 
Zahtev stranog obveznika za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 2    .pdf 
Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 3A   .pdf 
Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajenice za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 4    .pdf 
Zahtev stranog državljanina za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 4E   .pdf 
Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 5    .pdf 
Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno
međunarodne organizacije za refakciju   
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

 

 

Obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza
na prihode građana

Obrazac PPDG-1   .pdf 
Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na
prihode od samostalne delatnosti

Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPDG-2   .pdf 
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti

Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPDG-3   .pdf 
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke

Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPDG-4   .pdf 
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u
zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne
plaća po odbitku

Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPDG-5   .pdf   .xls 
Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana   

Obrazac u .pdf formatu za štampanje i u .xls formatu za popunjavanje i štampanje.
Obrazac propisan

 

 

Obrasci - fiskalne kase
Obrazac OB, Obrazac OBMF, Obrazac FR, Obrazac EFRU, Obrazac EDI, Obrazac NI

Obrasci uz fiskalne kase

Obrazac OB      .htm   .doc   
Obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog isečka
Obrazac sačinjen u .htm i .doc formatu za popunjavanje i štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac OBMF   .pdf   .jpg    
Obaveštenje "Uzmite račun"
Obrazac sačinjen u .pdf i .jpg formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac FR        .pdf 
Fiskalni račun
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac EFRU    .pdf 
Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac EDI       .pdf
Kniiga dnevnih izveštaja
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac NI         .pdf
Nalog za ispravku
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

 

 

Obrasci platnog prometa sa inostranstvom

Obrazac 70   .pdf
Nalog za plaćanje u inostranstvo

Uputstvo       .pdf
Uputstvo za popunjavanje Obrasca 70 
(Uputstvo Societe generale banke)

 

 

Obrasci prijava za evidentiranje kreditnih
poslova sa inostranstvom
- poslova izvoza robe 
i  usluga sa rokom naplate dužim od 180 dana i poslova
unapred plaćene robe ili usluga sa ugovorenim rokom
uvoza dužim od 180 dana

Obrazac PI-1   .pdf
Prijava izvoznog posla s prvobitno ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca PI-1   .pdf

Obrazac PI-2   .pdf
Prijava izvoznog posla s naknadno ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca PI-2    .pdf

Obrazac II       .pdf
Izveštaj o realizaciji prijave izvoznog posla sa ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca II        .pdf

Obrazac PA-1   .pdf
Prijava avansnog plaćanja robe ili usluga s prvobitno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca PA-1   .pdf

Obrazac PA-2   .pdf
Prijava avansnog plaćanja robe ili usluga s naknadno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca PA-2    .pdf

Obrazac IA       .pdf
Izveštaj o realizaciji prijave avansnog plaćanja robe ili usluga sa ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana

Uputstvo
 za popunjavanje Obrasca IA        .pdf

 

 

Obrasci jedinstvenih
instrumenata platnog prometa

Obrazac br. 1   .pdf
Nalog za uplatu

Obrazac br. 1   .pdf
Nalog za uplatu - tri naloga na papiru formata A4

Obrazac br. 2   .pdf
Nalog za isplatu

Obrazac br. 3   .pdf
Nalog za prenos

Obrazac br. 3   .pdf
Nalog za prenos - tri naloga na papiru formata A4

Obrazac br. 4   .pdf
Nalog za naplatu

Prilog 1           .pdf
Izgled i raspored elemenata na instrumentima platnog prometa

Prilog 2           .pdf
Elementi na instrumentima platnog prometa - sadržaj i način popunjavanja

Prilog 2a         .pdf   .xls
šifre plaćanja na instrumentima platnog prometa

 

 

 

Obrasci za vođenje poslovnih knjiga
po sistemu prostog knjigovodstva

Obrazac KPO    .pdf
Knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika

Obrazac BU      .pdf
Bilans uspeha za preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva

Obrazac PK-1   .pdf
Poslovna knjiga prihoda i rashoda

Obrazac PK-2    .pdf
Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara

Obrazac KL       .pdf
Kalkulacija prodajne cene

Obrazac DPU    .pdf
List dnevnog prometa ugostitelja, poznat i kao "šank lista"

Obrazac GP      .pdf
Evidencija o gotovim proizvodima

Obrazac PI       .pdf
Potvrda o izvršenoj usluzi na doradi materijala i popravci proizvoda (za uslužne delatnosti)

Obrazac PM      .pdf
Evidencija o kupovini, preradi, proizv. i prometu proizv. od plem. metala i dragog kamenja

Obrazac PM-1   .pdf
Potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja

 

 

 

Obrasci o evidenciji prometa robe i usluga

Obrazac KR       .pdf
Prijemni - evidencioni list robe

Obrazac KRI      .pdf
Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica

Obrazac KRI-1   .pdf
Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima - fizičkim licima

 

 

 

Obrasci o popisu imovine i obaveza

Odluka o popisu i obrazovanju komisije za popis   .pdf

Plan rada komisije za popis                                    .pdf

Uputstvo direktora za popis                                     .pdf

Izveštaj komisije za popis                                        .pdf

Odluka o knjiženju rezultata popisa                        .pdf

 

 

 

Obrasci za blagajničko poslovanje

Priznanica   .pdf
Priznanica o primljenom novcu

Naplatite      .pdf
Nalog blagajni da naplati

Isplatite        .pdf
Nalog blagajni da isplati

 

 

 

Obrasci za poslovanje sa čekovima
tekućih računa građana i pravnih lica

Specifikacija čekova             .pdf
Specifikacija čekova po tekućim računima građana i pravnih lica

Zbirna specifikacija čekova   .pdf
Zbirna specifikacija čekova po tekućim računima građana i pravnih lica

 

 

 

Obrasci statutarnih knjiga kod privrednih društava

Knjiga odluka   .doc 
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac 
nije propisan

Knjiga udela    .xls 
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac 
nije propisan

 

 

 

Ostali obrasci

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja   .xls
(postavljeno 15. aprila, modifikovano 13. jula 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan. Obrazac sačinjen na osnovu internog obrasca Poreske uprave RS.

Zahtev za izdavanje uverenja o
plaćenom porezu na prenos apsolutnih parava
   .jpg 
Zahtev za izdavanje uverenja o plaćenom porezu na prenos
apsolutnih prava koje je potrebno da se priloži prilikom podnošenja
zahteva za upis nepokretnosti kod Republičkog geodetskog zavoda 
(postavljeno 19. aprila 2010. godine)
Obrazac se daje u .jpg formatu, pogodan za štampanje.
Obrazac nije propisan. Obrazac neznatno modifikovan interni obrazac Poreske uprave RS.

Obrazac ERP   .pdf 
Prijava za evidentiranje poslodavaca
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, otvoren za popunjavanje i štampanje.
Obrazac propisan

Putni nalog za putnički automobil   .pdf

Zahtev za paušalno oprezivanje   .jpg   .doc
Obrazac u .jpg formatu namenje za štampanje i ručno popunjavanje.
Obrazac u .doc formatu otvoren za popunjavanje i štampanje.
Obrazac nije propisan već preporučen od Poreske uprave

Zahtev za paušalno oprezivanje - za novoosnovane   .jpg
Obrazac sačinjen u .jpg formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan već preporučen od Poreske uprave

Otkupni list - priznanica   .xls   .pdf   
Za otkupljene poljoprivredne proizvode i proizvode šumarstva
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan

Zahtev za izdavanje markica
Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
   .pdf
Obrazac sačinjen u .pdf, otvoren za popunjavanje i štampanje.
Obrazac nije propisan

Zahtev za izdavanje potvrde o
preračunu osnovnog kapitala pravnog lica
   .pdf 
podnosi se Udruženju banaka Srbije ili,
sa istim podacima, bilo kojoj poslovnoj banci
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

  

 

 

 

Poslovni savetnik, aktuelnosti
Poslovni savetnik, arhiva
Poslovni savetnik, priručnik
Kako pokrenuti posao        
Propisi besplatno                
Obrasci besplatno    
Rokovnik obaveza              
Servisi, pretrage, linkovi   
Za opuštanje i nauk             
Agencijska literatura

   

 


 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal