Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi besplatno

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti niže navedene
propise koji su osnova poresko - pravnog okruženja u poslovanju.

Za pretragu pojma na stranici (reč, naziv propisa i sl.),
pokušajte kombinaciju tipki CTRL+F pa u otvoreni prozor "Find" upišite traženi pojam ...


 

Međunarodni ugovori
o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Albanija, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Danska, DNR Koreja, Egipat, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Grčka-ProtokolHolandija, Hrvatska, Indija, Irska, Italija, Katar, Kina, Kipar, Kuvajt, Letonija, Libija, Litvanija, Mađarska, Makedonija, Malezija, Malta, Moldavija, Nemačka, Norveška, Pakistan, Poljska, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija, šri Lanka, švajcarska, švedska, španija, Turska, Ukrajina, Velika Britanija

Međunarodni sporazumi o socijalnom osiguranju
Austrija, Belgija, Bugarska, Velika britanijaDanskaEgipat, Italija, Libija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Norveška, Panama, Poljska, Rumunija (samo zdravsteno), Slovačka, Bosna i Hercegovina, Francuska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, švajcarska, švedska, Slovenija, Kipar

Zakon o računovodstvu i reviziji
prečišćeni tekst, „Službeni glasnik RS”, broj 46/06 od 02.06.2006. godine
i 111/09 od 29.12.2009. godine

Rešenje o utvrđivanju Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja
„Službeni glasnik RS”, broj 133/03 od 31.12.2003. godine
Rešenje o utvrđivanju prevoda osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja
„Službeni glasnik RS”, broj 77/10 od 25.10.2010. godine,
stupilo na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Ispravka je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 95/10 od 17.12.2010. godine

Sadržaj   Uvod
Međunarodni računovodstveni standardi (MRS)   
MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja,     MRS 2 - Zalihe,     MRS 7 - Izveštaji o tokovima gotovine,
MRS 8 - Računovodsvene politike, promene računovodsvenih procena i greške,        MRS 10 - Događaji
posle izveštajnog perioda,  MRS 11 - Ugovori o izgradnji,     MRS 12 - Porez na dobitak,      MRS 17 - Lizing,
MRS 18 - Prihodi,  MRS 19 - Primanja zaposlenih,  MRS 20 - Računovodstvo državnih davanja i obelodanjivanje
državne pomoći,     MRS 21 - Efekti promena deviznih kurseva,   MRS 23 - Troškovi pozajmljivanja,  
MRS 24 - Obelodanjivanje povezanih strana,     MRS 26 - Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih
primanja,  MRS 27 - Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji,   MRS 28 - Investicije u pridružene entitete,
MRS 29 - Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama,  MRS 31 - Učešća u zajedničkim poduhvatima,
MRS 32 - Finansijski instrumenti: prezentacija,     MRS 33 - Zarada po akciji,     MRS 34 - Periodično finansijsko
izveštavanje,      MRS 36 - Umanjenje vrednosti imovine,      MRS 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i
potencijalna imovina,     MRS 38 - Nematerijalna imovina,      MRS 39 - Finansijski instrumenti: priznavanje i
odmeravanje,     MRS 40 - Investicione nekretnine,     MRS 41 - Poljoprivreda
Tumačenja Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC)
IFRIC Tumačenje 1 - Promene postojećih obaveza za povlačenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i
sličnih obaveza,     IFRIC Tumačenje 2 - Učešća članova kooperativnih entiteta i slični instrumenti,    
IFRIC Tumačenje 4 - Određivanje da li ugovor sadrži element lizinga,     IFRIC Tumačenje 5 - Pravo na
učešće u fondovima namenjenim povlačenju imovine iz upotrebe, obnavljanju i zaštiti životne sredine,    
IFRIC Tumačenje 6 - Obaveze koje se javljaju od učešća na posebnom tržištu - odlaganje električne i
elektronske opreme,     IFRIC Tumačenje 7 - Primena pristupa prepravljanja finansijskih izveštaja prema
IAS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama,     IFRIC Tumačenje 8 - Delokrug IFRS 2,    
IFRIC Tumačenje 9 - Ponovna procena ugrađenih derivata,     IFRIC Tumačenje 10 - Periodično finansijsko
izveštavanje i umanjenje vrednosti,     IFRIC Tumačenje 11 - IFRS 2 - Grupne transakcije i transakcije
državnim hartijama od vrednosti,     IFRIC Tumačenje 12 - Ugovori o koncesiji za pružanje usluga,
IFRIC Tumačenje 13 - Programi lojalnosti klijenata,     IFRIC Tumačenje 14 - IAS 19 - Ograničenje
sredstva definisanih primanja, zahtevi za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija,
IFRIC Tumačenje 15 - Sporazumi za izgradnju nekretnina,     IFRIC Tumačenje 16 - Hedžing neto
investicija u inostranom poslovanju,     IFRIC Tumačenje 17 - Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima 
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI)
MSFI 1 - Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja,   MSFI 2 - Plaćanja akcijama,
MSFI 3 - Poslovne kombinacije,     MSFI 4 - Ugovori o osiguranju,     MSFI 5 - Stalna imovina koja se drži za
prodaju i prestanak poslovanja,       MSFI 6 - Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa,    
MSFI 7 - Finansijski  instrumenti: obelodanjivanja,     MSFI 8 - Segmenti poslovanja 
Tumačenja Stalnog komiteta za tumačenja (SIC)
Tumačenje SIC-7 - Uvođenje evra,     Tumačenje SIC-10 - Državna pomoć - Bez konkretnog povezivanja
sa poslovniom aktivnostima, Tumačenje SIC-12 - Konsolidacija - Entiteti za posebne namene,
Tumačenje SIC-13 - Zajednički kontrolisani entiteti - nemonetarni ulozi učesnika u zajedničkom poduhvatu,
Tumačenje SIC-15 - Operativni lizing - podsticaji,     Tumačenje SIC-21 - Porez na dobitak - povraćaj
revalorizovanih sredstava,     Tumačenje SIC-25 - Promene poreskog statusa entiteta ili njegovih akcionara,
Tumačenje SIC-27 - Procena suštine transakcija koje uključuju pravni oblik lizinga,   Tumačenje SIC-29 - Ugovori
o koncesiji za pružanje usluga: obelodanjivanje,     Tumačenje SIC-31 - Prihod - transakcije razmene koje
uključuju i usluge reklamiranja,     Tumačenje SIC-32 - Nematerijalna imovina - Troškovi veb-sajta     
Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
zaključno sa „Službenim glasnikom RS”, broj 9/09
Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije,obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja (NEDOSTAJU IZMENE iz "Službenog glasnika RS", broj 102/10 od 30.12.2010. godine!)
„Službeni glasnik RS”, broj 2/10 od 15.01.2010. godine, stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
„Službeni glasnik RS”, broj 106/06 od 24.11.2006. godine

Pravilnik o sadžini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
„Službeni glasnik RS”, broj 114/06, do zaključno sa izmenama u 2/10 od 15.01.2010. godine
Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika - pravnih lica
„Službeni glasnik RS”, broj 6/10 od 12.02.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
linkovan direktno sa sajta Poreske uprave
Pravilnik o poreskom identifikacionom broju (PIB-u)
linkovan direktno sa sajta Poreske uprave
Obrazac PR 1, Obrazac PR 2, Obrazac PR 3, Obrazac PPR 1,
Obrazac PPR 2 i Obrazac PPR 3 pronađite na stranici Obrasci besplatno

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre 
prečišćeni tekst, linkovan direktno sa sajta Poreske uprave 
Obrazac JRPPS1 i Obrazac JRPPS2 pronađite na stranici Obrasci besplatno
 
Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga
"Službeni glasnik RS”, broj 53/03, 61/04 i 71/05

Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja poreskog duga (Prečišćen tekst)
zaključno sa brojem 30-00-125/2005-01 od 30.08.2005. godine
Pavilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 37/09 od 22.05.2009. godine

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti
"Službeni glasnik RS”, broj 80/10 od 02.11.2010. godine, stupio na snagu 10.11.2010. godine, primenjuje se od 01.01.2011. godine, linkovan direktno sa sajta Poreske uprave  
Obrazac POR-1 i  Obrazac POR-2 pronađite kao prilog samom tekstu gornjeg pravilnika
 
Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvora podataka i elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika - pravnih lica
"Službeni glasnik RS”, broj 6/10 od 12.02.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja 
Uputstvo za postupanje Poreske uprave u postupku izdavanja poreskih uverenja
Poreska uprava, broj 43-1229/2010-18 od 02.07.2010. godine
Instrukcija za prijavljivanje i namirenje poreskog potraživanja od poreskih obveznika - privrednih društava nad kojima je pokrenut postupak likvidacije
Poreska uprava, Sektor za naplatu, broj 43-1298/2006-10 od 08.05.2006. godine
Mišljenje o zastarelosti prava na preknjižavanje uplata javnih prihoda
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-01486/2008-04 od 25.12.2008. godine

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (preduzeća)
linkovan direktno sa sajta Poreske uprave
Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
linkovan direktno sa sajta Poreske uprave
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
linkovan direktno sa sajta Poreske uprave
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) - obveznike poreza na dobit pravnih lica
linkovan direktno sa sajta Poreske uprave
Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
linkovan direktno sa sajta Poreske uprave

Zakon o porezu na dohodak građana
linkovan direktno sa sajta Poreske uprave
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana i prihode od samostalne delatnosti
"Službeni glasnik RS", broj 23/14
(poslednji put ažurirano 14. oktobra 2014. godine)

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana
"Službeni glasnik RS”, broj 7/04 i 19/07
Obrazac PPDG-1, Obrazac PPDG-2, Obrazac PPDG-3, Obrazac PPDG-4 i Obrazac PPDG-5 pronađite na stranici Obrasci besplatno

Korisničko uputstvo za godišnji porez na dohodak građana za 2008. godinu 
Primer obrasca PPDG-5
Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa
"Službeni glasnik RS", broj 139/04
Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca
donet 08.11.2006. godine
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 31/05 
Obrazac Zahteva za paušalno oporezivanje pronađite na stranici Obrasci besplatno

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva
"Službeni glasnik RS”, broj 140/04 
Mišljenje o poreskom tretmanu ulaganja u nepokretnost izvršenih od strane zakupca
Ministarstvo finansija RS, broj 414-00-159/2007-04 od 30.12.2008. godine

Zakon o porezu na dodatu vrednost
linkovan direktno sa sajta Poreske uprave
Uputstvo za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost, četvrto izmenjeno i dopunjeno
Poreska uprava, septembar 2010. godine
Uputstvo o primeni propisa koji regulišu oporezivanje motornih vozila od 01. januara 2005. godine
Poreska uprava, decembar 2004. godine
Uputstvo o načinu i postupku evidentiranja obveznika za porez na dodatu vrednost
Poreska uprava, 19.02.2010. godine
Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV  
„Službeni glasnik RS”, broj 94/04, 108/05 i 120/08
Obrasce: EPPDV, IEPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV pronađite na stranici Obrasci besplatno
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV
linkovan direktno sa sajta Poreske uprave
Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 67/05 od 29.07.2005. godine

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti
Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu zakona o PDV
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV 
Obrasce: REF 1, REF 2, REF 3A, REF 4, REF 4E, REF 5 pronađite na stranici Obrasci besplatno
Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
"Službeni glasnik RS”, broj 15/05 i 68/11 od 19.09.2011. godine

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća PDV
"Službeni glasnik RS”, broj 124/04 od 19.11.2004. godine

Uputstvo o primeni propisa koji regulišu oporezivanje motornih vozila od 01. januara 2005. godine
Poreska uprava, broj 43-07436/2004-08 od 24.12.2004. godine
Mišljenje o obavezi izmene osnovice za obračun PDV zbog promene kursa strane valute u slučaju ugovaranja valutne klauzule
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-1292/2007-04 od 21.11.2007. godine
Mišljenje o oporezivanju šećera
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-0031/0-05-04 od 14.01.2005. godine
Mišljenje o obavezi obračunavanja PDV za promet dobara koji vrši domaće lice koje nije obveznik PDV
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-1681/2008-04 od 18.12.2008. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu prometa dobara koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, pri čemu su predmetna dobra ostala u skladištu prodavca
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-3555/2010-04 od 16.12.2010. godine

Zakon o porezima na imovinu
prečišćeni tekst, zaključno sa izmenama u „Službenom glasniku RS”, broj 24/11 od 04.04.2011. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu
„Službeni glasnik RS”, broj 78/11 od 19.10.2011. godine, stupio na snagu 27.10.2011. godine, deo odredbi primenjuje se od 01.01.2012. godine, a deo od 01.09.2012. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu
„Službeni glasnik RS”, broj 24/11 od 04.04.2011. godine, stupio na snagu i primenjuje se od 12.04.2011. godine, deo odredbi primenjuje se retroaktivno od 01.01.2011. godine
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
„Službeni glasnik RS”, broj 139/04, 63/07, 9/09 i 27/11 od 21.04.2011. godine             
Uputstvo o primeni propisa koji regulišu oporezivanje motornih vozila od 01. januara 2005. godine
broj 43-07436/2004-08 od 24.12.2004. godine
Uputstvo o postupku i načinu utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava
Poreska uprava, broj 43-00192/2010-18 od 16.02.2010. godine

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara
prečišćeni tekst, zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 24/11 od 04.04.2011. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara
„Službeni glasnik RS”, broj 24/11 od 04.04.2011. godine, stupio na snagu i primenjuje se od 05.04.2011. godine
Objava Vlade - Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara - decembar 2011. godine, sa primenom od 01.01.2012. godine

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja
"Službeni glasnik RS”, broj 135/04

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 5/09 od 22.01.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS", broj 52/2011 od 15.07.2011. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
„Službeni glasnik RS”, broj 30/10 od 07.05.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja
Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
"Službeni glasnik RS", broj 54/2010 od 04.08.2010. godine, stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 01.10.2010. godine
Obrazac M i Obrazac M-A pronađite na stranici Obrasci besplatno

Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
"Službeli list SRJ", broj 9/98, 25/00 (Postavljeni tekst ne sadrži izmene i dopune iz "Službenog glasnika RS", broj 15/10)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 107/09
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
„Službeni glasnik RS”, broj 101/10 od 29.12.2010. godine, stupio na snagu 30.12.2010. godine, a primenuje se od 01.01.2011. godine, osim ...

Zakon o zdravstvenom osiguranju
"Službeni glasnik RS”, broj 107/05 (osnovni tekst) i 109/05 (ispravka), prečišćeni tekst
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
„Službeni glasnik RS”, broj 57/11 od 01.08.2011. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja osim ...
Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
„Službeni glasnik RS”, broj 68/06, 49/07, 50/07, 95/07 i 127/07

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
"Službeni glasnik RS”, broj 36/09 od 15.05.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
"Službeni glasnik RS”, broj 88/10 od 23.11.2010. godine, na snazi i primenjuje se od 1.12.2010. godine

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
„Službeni glasnik RS”, broj 102/08 od 05.11.2008. godine
Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i o načinu i postupku za ostvarivanje prava na otpis kamate
Zahtev za otpis kamate - Obrazac ZOK

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
„Službeni glasnik RS”, broj 102/08 od 05.11.2008. godine 

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
"Službeni glasnik RS”, broj 16/02 i 115/05
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
"Službeni glasnik RS”, broj 111/09 od 29.12.2009. godine, stupio na snagu 07.01.2010. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
"Službeni glasnik RS”, broj 107/05 i 72/09 - dr. zakon
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
"Službeni glasnik RS”, broj 88/10 od 23.11.2010. godine, na snazi i primenjuje se od 1.12.2010. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
"Službeni glasnik RS”, broj 99/10 od 27.12.2010. godine, na snazi i primenjuje se od 4.1.2011. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
"Službeni glasnik RS”, broj 57/11 od 01.08.2011. godine, na snazi i primenjuje se od 9.8.2011. godine
Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe  (.doc)
"Službeni glasnik RS”, broj 43/06, bez izmena u 112/09 od 30.12.2009. godine
Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe - sa tabelom mera izvršenja  (.pdf)
"Službeni glasnik RS”, broj 43/06, bez izmena u 112/09 od 30.12.2009. godine
Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe - deo pravilnika koji se odnosi na privatnu praksu  (.pdf)

Zakon o fiskalnim kasama
Linkovan direktno sa sajta PURS
Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama
zaključno sa izmenama u „Službenom glasniku RS”, broj 19/05
Obrasce: Obrazac OB i Obrazac OBMF pronađite na stranici Obrasci besplatno

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
„Službeni glasnik RS”, broj 61/10 od 31.08.2010. godine, 101/10, 94/11 i 83/12 od 24.08.2012. godine, prečišćeni tekst
Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti
„Službeni glasnik RS”, broj 21/05  
Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica - kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovođenju zakona o fiskalnim kasama
„Službeni glasnik RS”, broj 15/05
Mišljenje o obavezi defiskalizacije fiskalne kase, odnosno brisanja obveznika iz registra fiskalizovanih kasa usled privremenog prestanka obavljanja registrovane delatnosti 
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00116/2007-04 od 16.07.2007. godine
Mišljenje  o obezbeđivanju gotovine na početku radnog dana za vraćanje kusura 
Ministarsvo finansija RS, broj 413-00-00629/2006-04 od 04.10.2006. godine
Mišljenje  o evidentiranju prometa na više fiskalizovanih fiskalnih kasa kod privrednih subjekata koji obavljaju promet na malo i pružaju ugostiteljske usluge u jednom objektu  
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-0255/2009-04 od 03.09.2009. godine
Mišljenje  o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt iz svog maloprodajnog objekta uzima dobra (npr. sredstva za higijenu i drugo tekuće održavanje poslovnih prostorija) u poslovne svrhe, odnosno u cilju obavljanja delatnosti i poreski tretman takvog uzimanja dobara  
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-0539/2009-04 od 21.05.2009. godine
Mišljenje  o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat obavlja promet softverskih programa fizičkim licima putem interneta, u okviru delatnosti prilikom prodaje u okviru delatnosti 52610 (Trgovine na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), a nakon evidentirane uplate putem e-mail-a se dostavlja pristupna šifra korisniku programa
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00191/2009-04 od 25.06.2009. godine
Mišljenje  o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat vrši promet dobara na malo putem kataloške prodaje, u okviru delatnosti 52630 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica), pri čemu se dobra prodaju na rate, a isporuka robe se vrši na dan isplate celokupne vrednosti dobra
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00196/2009-04 od 25.06.2009. godine
Mišljenje  o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), pri čemu se prodaja vrši putem interneta, a isporuka putem kurirskih firmi, kao što su "Overnight Express", "DHL" i dr., čija je delatnost 64120 (Prikupljanje, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki, osim delatnosti pošta)
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00071/2009-04 od 31.04.2009. godine
Spisak proizvođača fiskalnih kasa koji imaju saglasnost Vlade RS - na dan 26.12.2008. godine 

Zakon o visini stope zatezne kamate
"Službeni list SRJ”, broj 9/01

Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima
zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 33/04

Zakon o finansiranju lokalne samouprave
"Službeni glasnik RS”, broj 62/06, zakon se primenjuje od 01.01.2007. godine 

Zakon o kontroli državne pomoći
"Službeni glasnik RS”, broj 51/09 od 14.07.2009. godine, zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. januara 2010. godine

Zakon o javnim nabavkama
"Službeni glasnik RS”, broj 116/08, zakon stupio na snagu 06.01.2009. godine

Zakon o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije
"Službeni glasnik RS”, broj 61/05

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
"Službeni glasnik RS”, broj 36/09 od 15.05.2009. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju
"Službeni glasnik RS”, broj 88/11 od 24.11.2011. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. februara 2012. godine

Zakon o deviznom poslovanju
"Službeni glasnik RS”, broj 62/06 i 31/11 od 09.05.2011. godine
Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izveštavanju Deviznog inspektorata o prebijanju 
"Službeni glasnik RS", broj 14/12 od 27.02.2012. godine, stupila na snagu 06.03.2012. godine
Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
zaključno sa "Službenim glasnikom RS", broj 18/10 od 26.03.2010. godine
Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
zaključno sa "Službenim glasnikom RS", broj 18/10 od 26.03.2010. godine
Odluka o postupku kontrole menjačkih poslova
zaključno sa "Službenim glasnikom RS", broj 117/07

Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja, izveštavanju i vođenju evidencije od strane rezidenata i nerezidenata
Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanju, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
"Službeni glasnik RS", broj 67/11 od 13.09.2011. godine, na snazi osmog dana od 21.09.2011. godine, kada prestaje da važi Odluka o plaćanju, naplaćivanju, uplati i isplati koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu, objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 9/07 i 118/07
Odluka o plaćanju, naplaćivanju, uplati i isplati koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu - PRESTALA DA VAŽI 21.09.2011.
"Službeni glasniko RS", broj 9/07 i 118/07
Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva
zaključno sa "Službenim glasnikom RS", broj 52/08
Odluka o uslovima i načinu evidentiranja kreditnih poslova sa inostranstvom iz člana 4. stav 2. i člana 5. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju
"Službeni glasnik RS", broj 11/07 
Obrasce PI-1, PI-2, II, PA-1, PA-2 i IA, sa uputstvima za popunjavanje, pronađite na stranici Obrasci besplatno
 
šifarnik zemalja u platnom prometu sa inostranstvom
šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom

Zakon o igrama na sreću
"Službeni glasnik RS”, broj 84/04

Carinski zakon
"Službeni glasnik RS”, broj 18/10 od 26.03.2010. godine, stupio na snagu danom objavljivanja a primenjuje se od tridesetog dana od dana stupanja na snagu

Zakon o akcizama
prečišćeni tekst, zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 101/10 od 29.12.2010. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
„Službeni glasnik RS”, broj 101/10 od 29.12.2010. godine, stupio na snagu i primenjuje se od 01.01.2011. godine

Zakon o porezu na promet
prečišćeni tekst, zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 84/04, prestao se primenjivati 1. januara 2005. godine, donošenjem Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o porezu na finansijske transakcije
prečišćeni tekst, zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 43/104

Zakon o republičkim administrativnim taksama
prečišćeni tekst, zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 50/11

Zakon o platnom prometu
„Službeni list SRJ”, broj 3/02 i 5/03, „Službeni glasnik RS”, broj 43/04, 62/06 i 31/11
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu
„Službeni glasnik RS”, broj 31/11 od 09.05.2011. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja
Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja
„Službeni glasnik RS”, broj 56/11 od 29.07.2011. godine, stupia na snagu 1. februara 2012. godine od kada se i primenjuje
Odluka o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja
„Službeni glasnik RS”, broj 6/10 od 11.02.2010. godine, ispravka u 12/10 od 10.03.2010. godine, stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 01.04.2010. godine
Obrasce Ovlašćenja direktnog zaduženja (O-01, O-02, O-03, O-04, O-05 i O-06), Zahteva za refundaciju sredstava (O-07)  i Uputstva o popunjavanju ovlašćenja, pronađite na stranici Obrasci besplatno
Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost
„Službeni glasnik RS”, broj 77/11 od 14.10.2011. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja
Odluka o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke
„Službeni glasnik RS”, broj 33/05 i 25/09 od 10.04.2009. godine 
Obrasce Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (bivši Obrazac OP) i Karton deponovanih potpisa, pronađite na stranici Obrasci besplatno
Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
„Službeni glasnik RS”, broj 57/04 i 82/04
Obrasce Nalog za uplatu, Nalog za isplatu, Nalog za prenos i Nalog za naplatu, Prilog 1 - Izgled i raspored elemenata na instrumentima platnog prometa, Prilog 2 - Elementi na instrumentima platnog prometa - sadržaj i način popunjavanja i Prilog 2a - šifre plaćanja, pronađite na stranici Obrasci besplatno
Odluka o načinu sprovođenja prinudne naplate s računa klijenata
"Službeni glasnik RS”, broj 58/04 do zaključno sa brojem 101/09 
Odluka o načinu i uslovima praćenja likvidnosti pravnih lica
"Službeni glasnik RS”, broj 29/05
Odluka o određivanju jedinstvenih identifikacionih brojeva banaka za obavljanje platnog prometa
Odluka guvernera NBS broj 2516 od 05.02.2009. godine

šifre plaćanja u domaćem platnom prometu

Zakon sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
"Službeni glasnik RS”, broj 20/09 od 19.03.2009. godine, stupio na snagu 27.03.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
"Službeni glasnik RS”, broj 72/09 od 3.09.2009. godine, stupio na snagu 11.09.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
"Službeni glasnik RS”, broj 91/10 od 3.12.2010. godine, stupio na snagu 11.12.2010. godine
Pravilnik o utvrđivanju metodologije, obaveza i radnji za izvršavanje poslova u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca
"Službeni glasnik RS”, broj 59/06 i 22/08

Zakon o finansijskom lizingu
„Službeni glasnik RS”, broj 55/03 i 61/05

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
"Službeni glasnik RS”, broj 57/03

Zakon o bankama
„Službeni glasnik RS”, broj 107/05
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama
"Službeni glasnik RS”, broj 91/10 od 3.12.2010. godine, stupio na snagu 11.12.2010. godine
Odluka o blizim uslovima i nacinu postupanja banke po prigovoru klijenta
"Službeni glasnik RS”, broj 114/06
Odluka o načinu i postupku sprovođenja opštih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu sa klijentima fizičkim licima
"Službeni glasnik RS”, broj 74/09 od 07.09.2009. godine

Zakon o Fondu za razvoj Republike Srbije
„Službeni glasnik RS”, broj 36/09 od 15.05.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije
"Službeni glasnik RS”, broj 88/10 od 23.11.2010. godine, na snazi i primenjuje se od 1.12.2010. godine

Zakon o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize
"Službeni glasnik RS", broj 45/10 od    2010. godine, stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja i prestaje da važi 31.12.2011. godine

Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
"Službeni glasnik RS”, broj 46/06

Zakon o menici
"Službeni list FNRJ" broj 104/46, "Službeni list SFRJ" broj 16/65, 54/70 i 57/89 i "Službeni list SRJ” broj 46/96

Odluka o puštanju u prodaju, prodajnoj ceni i povlačenju iz prodaje jedinstvenih meničnih blanketa
"Službeni glasnik RS",  broj 53/04 i 43/08
          

Zakon o čeku
"Službeni list FNRJ" broj105/46, "Službeni list SFRJ" broj 12/65, 50/71 i 52/73 i "Službeni list SRJ” broj 46/96

Zakon o elektronskom dokumentu
"Službeni glasnik RS”, broj 51/09

Zakon o radu
prečišćeni tekst zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 75/14,  stupio na snagu 29.07.2014. godine.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu 
"Službeni glasnik RS”, broj 75/14, stupio na snagu 29.07.2014. godine, obuhvaćen gore navedenim prečišćenim tekstom.  

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade odnosno naknade zarade
"Službeni glasnik RS", broj 90/14 od 27.08.2014. godine, stupio na snagu 4. septembra 2014. godine, a primenjuje se od isplate zarade, odnosno naknade zarade za septembar 2014. godine
Pravilnik o radnoj knjižici
"Službeni glasnik RS", broj 17/97

Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima
Zaključno sa izmenama u "Službenom listu SRJ”, broj 42/1992; Verzija sa napomenama o nekim izmenama

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
"Službeni glasnik RS”, broj 125/04

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu    (Zakon o mobingu)
"Službeni glasnik RS”, broj 36/10 od 28.05.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se po isteku 90 dana od dana stupanja na snagu
Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu 
"Službeni glasnik RS”, broj 62/10 od 03.09.2010. godine, stupio na snagu 04.09.2010. godine  

Zakon o volontiranju
"Službeni glasnik RS”, broj 36/10 od 28.05.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se po isteku 6 meseci od dana stupanja na snagu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
"Službeni glasnik RS”, broj 101/05
Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
"Službeni glasnik RS”, broj 62/07
Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
"Službeni glasnik RS”, broj 72/06 i 84/06  

Smernice za izradu i model akta o proceni rizika, kako ih je dalo Ministarstvo rada i socijalne politike na svom sajtu, pronađite na stranici Obrasci besplatno 

Zakon o zaštiti od požara
"Službeni glasnik RS”, broj 111/09

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
"Službeni list SRJ”, broj 36/09 od 15.05.2009. godine

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapoljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze 
"Službeni glasnik RS”, broj 33/10 od 18.05.2010. godine
Obrazac IOSI pronađite na stranici Obrasci besplatno

Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom 
"Službeni glasnik RS”, broj 36/10 od 28.05.2010. godine

Zakon o evidencijama u oblasti rada
"Službeni list SRJ”, broj 46/96 i 101/05

Zakon o trgovini
"Službeni glasnik RS”, broj 53/10 i 10/13
Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata
"Službeni glasnik RS", broj 47/11 od 29.06.2011, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, 07.07.2011. godine

Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe
"Službeni glasnik RS", broj 102/11 od 31.12.2011, stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja, važi šest meseci od dana stupanja na snagu

Zakon o elektronskoj trgovini
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09 od 02.06.2009. godine

Zakon o zaštiti potrošača
„Službeni glasnik RS”, broj 73/10 od 12.10.210. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjiuje se od 01.01.2011. godine. Danom primene ovog zakona presto je da važi Zakon o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", broj 79/05) i Zakon o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom ("Službeni glasnik RS", broj 101/05). 

Zakon o zaštiti konkurencije
„Službeni glasnik RS”, broj 51/09 od 14.07.2009. godine, sa primenom od 01.11.2009. godine

Zakon o oglašavanju
„Službeni glasnik RS”, broj 79/05
Pravilnik o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke
"Službeni glasnik RS”, broj 114/05

Zakon o igrama na sreću
„Službeni glasnik RS”, broj 84/04

Zakon o duvanu
"Službeni glasnik RS", broj 101/05 i 90/07

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
"Službeni glasnik RS", broj 95/10 od 17.12.2010, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Pravilnik o uslovima u pogledu odgovarajućeg prostora za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima
"Službeni glasnik RS”, broj 116/05

Pravilnik o uslovima u pogledu tehničke opremljenosti prostora  za trgovinu na malo duvanskim proizvodima
"Službeni glasnik RS”, broj 116/05

Uslovi za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanom
Skinuto sa sajta Ministarstva finansija, Uprave za duvan, dana 04. marata 2010. godine

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu isticanja oznake o zabrani prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima
„Službeni glasnik RS”, broj 15/06

Polugodišnji zveštaj PI-UDP I i Godišnji izveštaj GI-UDP II, uputstva za njihovo popunjavanje kao i šifarnike pronađite na stranici Obrasci besplatno

Zakon o turizmu (i ugostiteljstvu)
"Službeni glasnik RS”, broj 36/09 od 15.05.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu
"Službeni glasnik RS”, broj 88/10 od 23.11.2010. godine, na snazi i primenjuje se od 1.12.2010. godine
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
"Službeni glasnik RS”, broj 66/94, 3/95 i 31/05
Pravilnik o sadržini registra turizma
"Službeni glasnik RS”, broj 3/10 od 22.01.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću
"Službeni glasnik Grada Novog Sada”, broj 7/08 od 05.03.2008. godine
Informator o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman i soba na teritoriji Grada Novog Sada
Izdavač: Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada, februar 2010. godine

Zakon o komunalnim delatnostima
"Službeni glasnik RS”, broj 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a sa tim danom prestao je da važi Zakon o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", broj 16/97 i 42/98)

Zakon o tržišnom nadzoru
„Službeni glasnik RS”, broj 92/11 od 07.12.2011. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o sanitarnom nadzoru
„Službeni glasnik RS”, broj 125/04

Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru
„Službeni glasnik RS”, broj 47/06

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostorija, uređaja i opreme i načinu postupanja kojim se sprečava pojava i širenje zaraznih bolesti prilikom pružanja higijenskih usluga
„Službeni glasnik RS”, broj 47/06

Pravilnik o potrebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela
„Službeni glasnik RS”, broj 47/06

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe
„Službeni glasnik RS”, broj 92/11 od 07.12.2011. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe - PRESTAO DA VAŽI 15.12.2011.
„Službeni glasnik SRS”, broj 48/77, 29/88 i „Službeni glasnik RS”, broj 44/91, 53/93, 67/93 i 48/94; prestao da važi 15.12.2011. godine, danom stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe, "Službeni glasnik RS", broj 92/11

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
„Službeni glasnik RS”, broj 30/10 od 07.05.2010. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a sa tim danom prestaje važiti Zakon o zabrani pušenja u zatvrorenim prostorijama
Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta 
„Službeni glasnik RS”, broj 73/10 od 12.10.2010. godine, na snazi je i primenjuje se od 20.10.2010. godine  

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti
„Službeni glasnik RS”, broj 36/09, stupio na snagu 23.05.2009. godine

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09 od 02.06.2009. godine

Zakon o bezbednosti hrane
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09 od 02.06.2009. godine
Pravilnik o načinu i programu sticanja osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni 
„Službeni glasnik RS”, broj 87/10 od 19.11.2010. godine, na snazi je i primenjuje se od 27.11.2010. godine

Zakon o oznakama geografskog porekla
„Službeni glasnik RS”, broj 18/10 od 26.03.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a danom njegovog stupanja na snagu prestao da važi dosadašnji zakon istog naziva

Zakon o pivu
„Službeni glasnik RS”, broj 30/10 od 07.05.2010. godine

Zakon o vinu
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09 od 02.06.2009. godine

Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09  od 02.06.2009. godine

Zakon o etanolu
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09  od 02.06.2009. godine

Zakon o dobrobiti životinja
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09 od 02.06.2009. godine

Zakon o zdravlju bilja
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09 od 02.06.2009. godine

Zakon o šumama
„Službeni glasnik RS”, broj 30/10 od 07.05.2010. godine

Zakon o vodama
„Službeni glasnik RS”, broj 30/10 od 07.05.2010. godine

Zakon o stočarstvu
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09 od 02.06.2009. godine

Zakon o organskoj proizvodnji
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09 od 02.06.2009. godine

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09 od 2.06.2009. godine

Zakon o divljači i lovstvu
„Službeni glasnik RS”, broj 18/10 od 26.03.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a tog dana prestao da važi "stari" Zakon o lovstvu

Zakon o zaštiti životne sredine
"Službeni glasnik RS”, broj 135/04

Zakon o fondu za zaštitu životne sredine
"Službeni glasnik RS”, broj 72/09 od 03.09.2009. godine, zakon stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o upravljanju otpadom
"Službeni glasnik RS”, broj 36/09 od 15.05.2009. godine, zakon stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
"Službeni glasnik RS”, broj 88/10 od 23.11.2010. godine, na snazi i primenjuje se od 1.12.2010. godine
Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama
„Službeni glasnik RS”, broj 104/09 od 16.12.2009. godine i 81/10 od 5.11.2010. godine

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu
"Službeni glasnik RS”, broj 36/09 od 15.05.2009. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o komunalnoj policiji
"Službeni glasnik RS”, broj 51/09 od 14.07.2009. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu, izuzev ...

Zakon o privrednim komorama
"Službeni glasnik RS”, broj 65/01
Gornjim tekstom nisu obuhvaćene izmene i dopune donete 13.05.2009. godine, stupile na snagu 23.05.2009. godine, objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 36/09, a koje će se primenjivati od 01.01.2013. godine, osim člana 2. koji se primenjuje od dana stupanja na snagu ovih izmena i dopuna.

Zakon o regionalnom razvoju
"Službeni glasnik RS”, broj 51/09 od 14.07.2009. godine, stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju
"Službeni glasnik RS”, broj 30/10 od 07.05.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o privrednim društvima - NOVI - VAŽI OD 01.02.2012.
prečišćeni tekst sa sajta APR, "Službeni glasnik RS", broj 36/11 od 24.05.2011. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se od 1. februara 2012. godine osim ... i  Zakon o izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", broj 99/11 od 27.12.2011. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti
„Službeni glasnik RS”, broj 21/05  

Zakon o privrednim društvima - STARI - PRESTAJE DA VAŽI 31.01.2012. osim ...
"Službeni glasnik RS", broj 125/04
Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti
„Službeni glasnik RS”, broj 21/05  

Zakon o privatnim preduzetnicima (donet po nazivom: Zakon o ličnom radu) - PRESTAJE DA VAŽI 01.02.2012. osim ...)
"Službeni glasnik SRS", broj 54/89, 9/90, "Službeni glasnik RS", broj 19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002, 101/2005
Odredbe Zakona o privatnim preduzetnicima - koje se odnose na upis preduzetnika u odgovarajući registar prestaju da važe 1. marta 2005. godine (videti: "Službeni glasnik RS", broj 55/2004 od 21. maja 2004. godine - Zakon o registraciji privrednih subjekata, član 88. stav 2.)

Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor
„Službeni glasnik RS”, broj 9/96  

Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa
zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 108/05

Zakon o zadrugama
zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 34/06  

Zakon o stečaju
"Službeni glasnik RS”, broj 104/09 od 16.12.2009. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja a počinje da se primenjuje od tridesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu osim ...  

Zakon o udruženjima
"Službeni glasnik RS”, broj 51/09 od 14.07.2009. godine, zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a počinje da se primenjuje danom isteka tri meseca od dana stupanja na snagu, izuzev ...

Zakon o zadužbinama, fondacijama i fondovima
"Službeni glasnik SRS”, broj 159/89 od 20.12.1989. godine, zakon stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture
"Službeni glasnik RS”, broj 39/93 i 42/98

Zakon o agenciji za privredne registre
„Službeni glasnik RS”, broj 55/04 i 111/09

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre - NOVI - VAŽI OD 01.02.2012.
„Službeni glasnik RS”, broj 99/11 od 27.12.2011. godine, примењује се почев од 1. фебруара 2012. године - за Регистар привредних субјеката, Регистар туризма, Регистар јавних гласила, Регистар стечјаних маса, Регистар судских забрана и Регистар спортских удружења, друштава и савеза у области спорта, односно 1. јануара 2013. године - за Регистар комора, 1. маја 2013. године - за Регистар заложног права на покретним стварима и правима, Регистар удружења и Регистар страних удружења, 1. септембра 2013. године - за Регистар задужбина и фондација, Регистар представништава страних задужбина и фондација, 1. октобра 2013. године - за Регистар финансијског лизинга и 1. јануара 2014. године - за Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника

Zakon o registraciji privrednih subjekata - STARI - PRESTAO DA VAŽI 01.02.2012.
„Službeni glasnik RS”, broj 55/04 i 61/05

Zakon o klasifikaciji delatnosti
"Službeni glasnik RS”, broj 104/09
Uredba o klasifikaciji delatnosti
„Službeni glasnik RS”, broj 54/10 od 04.08.2010. godine, stupa na snagu i premenjuje se od 12.08.2010. godine
Klasifikacija delatnosti (nove šifre delatnosti, u upotrebi od 12.08.2010. godine)
prilog uz Uredbu o klasifikaciji delatnosti
Lista skraćenih naziva Klasifikacije delatnosti
Колегијум директора Републичког завода за статистику, на седници одржаној 1. септембра 2010. године, донео је одлуку о усвајању Листе у складу са чланом 2. Уредбе о Класификацији делатности. Листа ступа на снагу даном објављивања на интернет страни Републичког завода за статистику (2. септембра 2010. године) и примењује се ради публиковања података и електронске обраде.
Uredba o metodologiji za razvrstavanje jedinica razvrstavanja prema klasifikaciji delatnosti
„Službeni glasnik RS”, broj 54/10 od 04.08.2010. godine, stupa na snagu i premenjuje se od 12.08.2010. godine

Zakon o hipoteci
„Službeni glasnik RS”, broj115/05

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
zaključno sa izmenama u "Službenom listu SRJ", broj 29/96 od 26.06.1996. godine

Zakon o zaštiti poslovne tajne
"Službeni glasnik RS", broj 72/11 od 28.09.2011. godine, stupa na snagu 6. oktobra 2011. godine

Zakon o autorskim i srodnim pravima
„Službeni glasnik RS”, broj 104/09 od 16.12.2009. godine, stupio na snagu 24.12.2009. godine
Statut Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije
donet 10.03.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja
Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava
prečišćeni tekst sa izmenama i dopunama koje su na snazi od 08.10.2007. godine
Statut OFPS - Organizacije proizvođača fonograma Srbije
donet 18.03.2010. godine, stupio na snagu danom donošenja
Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS
doneta 02.11.2009. godine, a primenjuje se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", izuzev ...

Zakon o žigovima
„Službeni list Srbije i Crne Gore”, broj 61/04

Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine
„Službeni glasnik SRS”, broj 47/06

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju
zaključno sa "Službenim glasnikom RS", broj 62/06
Pravilnik o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalozima
"Službeni glasnik RS”, broj 20/96, izmene u 32/10 od 14.05.2010. godine stupile na snagu 22.05.2010. godine

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
"Službeni glasnik RS", broj 41/09 od 02.06.2009. godine, zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu, osim ...

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
"Službeni glasnik RS", broj 51/09 od 14.07.2009. godine i stupa na snagu devedesetog dana od dana objavljivanja

Zakon o obligacionim odnosima
zaključno sa "Službenim listom SRJ", broj 31/93

Opšte uzanse za promet robom
"Službeni list FNRJ", broj 15/54 od 07.04.1954. godine
samo od 1. do 33. člana

Zakon o opštem upravnom postupku
"Službeni list SRJ", broj 33/97, 31/01 i 30/10
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku
"Službeni glasnik RS”, broj 30/10 od 07.05.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o elektronskim komunikacijama
"Službeni glasnik RS", broj 44/10 od 30.06.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Krivični zakonik
"Službeni glasnik RS", broj 85/05

Zakonik o krivičnom postupku
"Službeni glasnik RS", broj 72/11 od 28.09.2011. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela
"Službeni glasnik RS", broj 97/08

Zakon o privrednim prestupima
zaključno sa izmenama u "Službenom listu SRJ", broj 64/01

Zakon o prekršajima
"Službeni glasnik RS", broj 101/05 sa primenom od 01.01.2007. godine
Vodič - Prava i obaveze građana kao učesnika u prekršajnom postupku
Vodič je sastavilo Udruženje suduja za prekršaje RS u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo

Zakon o izvršnom postupku
"Službeni glasnik RS", broj 125/04

Zakon o parničnom postupku - NOVI - stupa na snagu 1. februara 2012. godine
"Službeni glasnik RS", broj 72/11 od 28.09.2011. godine

Zakon o parničnom postupku - STARI - prestaje da važi 31. januara 2012. godine
"Službeni glasnik RS", broj 125/04

Zakon o upravnim sporovima
"Službeni glasnik RS", broj 111/09 od 29.12.2009. godine, stupio na snagu 30.12.2009. godine

Zakon o sudskim veštacima
"Službeni glasnik RS", broj 44/10 od 30.06.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o zabrani diskriminacije
"Službeni glasnik RS", broj 22/09 od 30.03.2009. godine, stupio na snagu osmog dana od
dana objavljivanja, osim članova 28. do 40. koji će se primenjivati od 01.01.2010. godine

Zakon o ravnopravnosti polova
"Službeni glasnik RS", broj 104/09 od 16.12.2009. godine, stupio na snagu osmog dana od
dana objavljivanja, osim  . . .

Zakon o učeničkom i studentskom standardu
"Službeni glasnik RS", broj 18/10 od 26.03.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od
dana objavljivanja, a danom njegovog stupanja na snagu prestao da važi dosadašnji istoimeni zakon

Zakon o metrologiji
"Službeni glasnik RS", broj 30/10 od 07.05.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od
dana objavljivanja

Zakon o upravnoj inspekciji
"Službeni glasnik RS", broj 87/11 od 21.11.2011. godine, stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja kada prestaju da važe odredbe članova 34. do 37. Zakona o državnoj upravi 

Zakon o državnoj upravi
"Službeni glasnik RS", broj 79/05 i 101/07, odredbe članova 34. do 37. prestale važiti 29.11.2011. godine, danom stupanja na snagu Zakona o upravnoj inspekcji ("Službeni glasnik RS", broj 87/11)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi
"Službeni glasnik RS", broj 95/10 od 17.12.2010. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
Direktiva o pravilima ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi
Direktiva direktora Poreske uprave broj 110-38/2005-5 od 27.12.2005. godine
Direktiva o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću
zaposlenih i postavljenih lica u Poreskoj upravi

Direktiva direktora Poreske uprave broj 110-47/2005-5 od 27.12.2005. godine

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
"Službeni glasnik RS", broj 43/01 i 101/07
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
"Službeni glasnik RS", broj 92/11 od 07.12.2011. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 36/09 od 15.05.2009. godine

Ustavni zakon za sprovođenje ustava Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 98/06, stupio na snagu 20.11.2006. godine

Ustav Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 83/06

Pravilnici, odluke i druga akta organa Grada Novog Sada
Odluka o uslovima i načinu plaćanja duga, odlaganja plaćanja duga i otpisa kamate na poreski dug po osnovu izvornih javnih prihoda dospelih do 31. decembra 2009. godine
"Službeni list Grada Novog Sada”, broj   /10 od    2010. godine, odluku donela Skupština Grada Novog Sada na sednici od 29. oktobra 2010. godine
Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje objekata i uređaja na javnim površinama i površinama vidljivim sa javnih površina
"Službeni list Grada Novog Sada”, broj 7/09 od 2.03.2009. godine
Odluka o lokalnim komunalnim taksama - nacrt - primena od 01.01.2010. godine
Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje reklamnih oznaka na fasadi, krovu i drugim površinama zgrade vidljivim sa javnih površina
"Službeni list Grada Novog Sada”, broj 37/09 od 14.09.2009. godine
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću
"Službeni list Grada Novog Sada”, broj 7/08 od 05.03.2008. godine
Informator o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman i soba na teritoriji Grada Novog Sada
Izdavač: Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada, februar 2010. godine
Odluka o uređenju grada 
"Službeni list Grada Novog Sada”, broj 53/08 od 29.12.2008. godine, stupila na snagu 06.01.2009. godine
Odluka o gradskim upravama Grada Novog Sada 
"Službeni list Grada Novog Sada”, broj 52/08 od 28.12.2008. godine

 

 

Poslovni savetnik, aktuelnosti
Poslovni savetnik, arhiva
Poslovni savetnik, priručnik
Kako pokrenuti posao        
Propisi besplatno                
Obrasci besplatno    
Rokovnik obaveza              
Servisi, pretrage, linkovi   
Za opuštanje i nauk             
Agencijska literatura

   

 


 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal