Meni
Meni
 • Srpski
 • России
 • Deutsch
 • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Rokovnik obaveza

aktivasistem_160x100.gifUslovi korišćenja                            Pridružite nam se na  facebook.png


Na ovoj stranici navodimo najčešće zastupljene zakonske
obaveze koje firme imaju prema državnim organima, a njihovim nepridržavanjem mogu nastati ozbiljne povrede propisa.Rokovi se, u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi (npr. neradne subote), pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01).


 

Knjigovodstveni program


Pre početka rada radnika
- zaključivanje ugovora o radu, odnosno drugog odgovarajućeg ugovora sa licem koje se radno angažuje, odnosi se i na rad na određeno, na probni rad i svako drugo radno angažovanje;

Pre stavljanja robe u promet
- sastavljanje kalkulacije za robu kojom se zadužuje maloprodaja, odnosno veleprodaja, i njeno evidentiranje u KEPU knjizi;

Svakodnevno
- sačinjavanje dnevnog izveštaja fiskalne kase i njegov upis u knjigu dnevnih izveštaja - obrazac KDI;
- izračunavanje prometa u zadnjih 365 dana i, ako pređe iznos od 4.000.000,00 dinara, sačinjavanje popisa zaliha trgovačke robe, promene poreskih stopa u fiskalnoj kasi i početak vođenja PDV evidencija;

 

Najkasnije narednog radnog dana

 • uplata na tekući račun pazara i sveg drugog gotovog novca primljenog po bilo kom osnovu;
 • evidentiranje ostvarenog i evidentiranje uplaćenog pazara u KEPU knjizi;

 

Najkasnije u roku 3 dana

 • dostavljanje knjigovodstvu celokupne dokumentacije o nastalim poslovnim promenama;

 

Najkasnije u roku 5 dana

 • krajnji rok knjigovodstva da proknjiži dostavljenu dokumentaciju o poslovnim promenama;

 

Najkasnije u roku 5 dana od dana nastanka izmene

 • krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi prijave za izmene podataka iz evidencione prijave, obrazac IEPDV, (promena poreskog perioda iz mesečnog u tromesečni zbog ostvarenja prometa od 20.000.000,00 dinara u proteklih 365 dana, odnosno promena poreskog perioda iz tromesečnog u mesečni zbog neostvarenja prometa od 20.000.000,00 dinara u proteklih 365 dana; promena pune ili skraćene oznake firme; promena adrese; promena nadležne filijale Poreske uprave; promena brojeva telefona, faksa ili e-maila; promena procenta učešća delatnosti u prometu; promena broja računa u poslovnoj banci na koji se vrši povraćaj PDV-a);

 

 

Najkasnije u roku 3 radna dana od dana početka rada radnika

 • krajnji rok za prijavljivanje radnika na obavezno socijalno osiguranje (penziono, zdravstveno, nezaposlenost), odnosi se i na rad na određeno i na probni rad;

 

Najkasnije u roku 10 dana od dana fakturisanja

 • krajnji rok da se deviznom inspektoratu dostave kopije deviznih faktura za izvršene, odnosno primljne usluge u, odnosno iz inostranstva sa pregledom faktura;

 

Rokovnik obavezaNajkasnije u roku 10 dana od dana nastanka poreske obaveze na imovinu

 • pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, obveznik poreza na imovinu, obeznik poreza na nasleđe i poklon i obveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužni su da podnesu poresku prijavu u roku 10 dana od dana nastanka poreske obaveze po Zakonu o porezima na imovinu;

 

Rokovnik obavezaNajkasnije do isteka roka za predaju prve poreske prijave za PDV

 • krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi prijave za evidentiranje na obrascu EPPDV za obveznike koji u proteklih 365 dana ostvare promet veći od 4.000.000,00 dinara;

 

Najkasnije u roku 5 dana po isteku meseca

 • podnošenje Poreskoj upravi zbirne poreske prijave za porez po odbitku na obrascima PP OD i PP OPJ i to posebno za svaku isplatu izvršenu u prethodnom mesecu;
 • Rokovnik obavezaobaveza svih pravnih lica i preduzetnika - isplatioca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa da nadležnoj poreskoj upravi dostave pismeno obaveštenje o zaključenim ugovorima sa interpretatorom i drugim angažovanim licem u toku prethodnog meseca;

 

Najkasnije u roku 10 dana po isteku meseca

 • krajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i pratećim obrascima za prethodni mesec kod obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarski mesec, odnosno "koji su u mesečnom PDV-u";
 • krajnji rok za plaćanje obaveze za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarski mesec, odnosno "koji su u mesečnom PDV-u", ako nemaju preplatu po poreskoj prijavi ili odranije;

 

Najkasnije u roku 15 dana po isteku meseca

 • uplata akontacija poreza na dobit preduzeća za prethodni mesec;
 • uplata akontacija poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec za preduzetnike;
 • Rokovnik obavezauplata akontacija doprinosa za socijalno osiguranje za prethodni mesec za preduzetnike i za osnivače preduzeća koji rade u preduzeću a nisu zasnovali radni odnos;
 • krajnji rok za plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne takse za prethodni mesec;

 

Najkasnije u roku 30 dana po isteku meseca

 • uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu za poslodavce koji ne isplate zaradu za prethodni mesec do kraja tekućeg meseca - obaveza proizilazi iz poreskih propisa;

 

Najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec

 • isplata zarada zaposlenima za prethodni mesec do kraja tekućeg meseca - obaveza proizilazi iz Zakona o radu;

 

Najkasnije u roku 10 dana po isteku tromesečja (kvartala)

 • Rokovnik obavezakrajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i pratećim obrascima za prethodno tromesečje kod obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje, odnosno "koji su u tromesečnom PDV-u";
 • krajnji rok za plaćanje obaveze za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje, odnosno "koji su u tromesečnom PDV-u", ako nemaju preplatu po poreskoj prijavi ili odranije;

 

Najkasnije u roku 45 dana od početka tromesečja (kvartala)

 • uplata akontacije poreza na imovinu za tekuće tromesečje;

 

Najkasnije do 15. januara tekuće godine

 • krajnji rok za podnošenja zahteva Poreskoj upravi za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec za obveznike čiji poreski period je tromesečje, a sopstvenom odlukom žele da ga promene da ubuduće bude mesec;

 

Najkasnije do 31. januara tekuće godine

 • Rokovnik obavezakrajnji rok za podnošenja Poreskoj upravi obrasca PPP - pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret isplatioca prihoda za proteklu godinu;
 • krajnji rok za izdavanje potvrde o porezima po odbitku licima iz čijeg prihoda je naplaćen porez u protekloj godini;
 • krajnji rok za podnošenje akontacione poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu posla i prometa u prošloj godini - obrazac PPDG-1;

 

Najkasnije do 28. (29.) februara tekuće godine

 • krajnji rok za dostavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa) Agenciji za privredne registre za proteklu godinu;

 

Najkasnije 10. marta tekuće godine

 • krajnji rok za pravna lica - obveznike poreza na dobit preduzeća da:
  • Rokovnik obavezapredaju Poreskoj upravi poreski bilans za proteklu godinu - obrazac PB-1 (PBN-1);
  • predaju Poreskoj upravi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dobit preduzeća - obrazac PDP (PDN);
  • predaju Poreskoj upravi bilans uspeha i bilans stanja kao i drugu dokumentaciju uz obrasce PB-1 i PDP;
  • podnesu poslovnoj banci naloge za plaćanje razlike između plaćenih akontacija poreza na dobit i konačno obračunate obaveze po poreskom bilansu;

 

Najkasnije 15. marta tekuće godine

 • krajnji rok za sve preduzetnike (osim paušalaca) da:
  • predaju Poreskoj upravi konačan obračun poreza na dohodak građana za proteklu godinu - obrazac PB-2;
  • predaju Poreskoj upravi poresku prijavu za konačno utvrđivanje akontacionog poreza na prihode od samostalne delatnosti za tekuću godinu - obrazac PPDG-1;
  • predaju Poreskoj upravi bilans uspeha i drugu dokumentaciju uz obrasce PB-2 i PPDG-1;
  • podnesu poslovnoj banci naloge za plaćanje razlike između plaćenih akontacija poreza na dohodak građana i konačno obračunate obaveze po konačnom obračunu;
 • krajnji rok za sve građane (fizička lica) koji su u protekloj godinu ostvarili dohodak (primljene plate + dohodak preduzetničke radnje + prihod od zakupnina + svi drugi prihodi osim dobiti kod privrednih društava - preduzeća) veći od zakonom propisanog (za 2011. godinu je to cca 1,9 miliona dinara) da podnesu poresku prijavu Poreskoj upravi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana - obrazac PPDG-5;

 

Najkasnije 31. marta tekuće godine

 • Rokovnik obavezakrajnji rok za podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu "u statici" za tekuću godinu (godinu za koju se vrši utvrđivanje poreza) za pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige - obrazac PPI-1 i PPI-2 i fizička lica (građani) - obrazac PPI-2. Na imovinu koju stekne, započne ili prestavne da koristi u toku godine ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene;

 

Najkasnije 30. aprila tekuće godine

 • krajnji rok za prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja i zarada zaposlenih za proteklu godinu na obrascima M-4;

 

Najkasnije 30. novembra tekuće godine

 • krajnji rok za predaju zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u narednoj godini;

 

Najkasnije u roku 30 dana od dana isteka perioda

 • krajnji rok za pedaju poreskog bilansa za preduzeća i preduzetnike koji odluče da u toku godine menjaju iznos akontacije poreza na dobit odnosno poreza na dohodak građana (za preduzetnike se prilaže i zahtev za umanjenje akontacije);

 

Rokovnik obavezaNajkasnije u roku 365 dana od dana prethodnog servisiranja fiskalne kase

 • krajnji rok za ponovno servisiranje fiskalne kase je 365 dana od dana njenog prethodnog servisiranja.

Knjigovodstveni program


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal