Meni
Meni
 • Srpski
 • России
 • Deutsch
 • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Rokovnik obaveza

aktivasistem_160x100.gifUslovi korišćenja                            Pridružite nam se na  facebook.png


Na ovoj stranici navodimo najčešće zastupljene zakonske
obaveze koje firme imaju prema državnim organima, a njihovim
nepridržavanjem mogu nastati ozbiljne povrede propisa.Rokovi se, u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi (npr. neradne subote), pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01).


 

 

Pre početka rada radnika
- zaključivanje ugovora o radu, odnosno drugog odgovarajućeg ugovora sa licem koje se radno angažuje, odnosi se i na rad na određeno, na probni rad i svako drugo radno angažovanje;

Pre stavljanja robe u promet
- sastavljanje kalkulacije za robu kojom se zadužuje maloprodaja, odnosno veleprodaja, i njeno evidentiranje u KEPU knjizi;

Svakodnevno
- sačinjavanje dnevnog izveštaja fiskalne kase i njegov upis u knjigu dnevnih izveštaja - obrazac KDI;
- izračunavanje prometa u zadnjih 365 dana i, ako pređe iznos od 4.000.000,00 dinara, sačinjavanje popisa zaliha trgovačke robe, promene poreskih stopa u fiskalnoj kasi i početak vođenja PDV evidencija;

 

Najkasnije narednog radnog dana

 • uplata na tekući račun pazara i sveg drugog gotovog novca primljenog po bilo kom osnovu;
 • evidentiranje ostvarenog i evidentiranje uplaćenog pazara u KEPU knjizi;

 

Najkasnije u roku 3 dana

 • dostavljanje knjigovodstvu celokupne dokumentacije o nastalim poslovnim promenama;

 

Najkasnije u roku 5 dana

 • krajnji rok knjigovodstva da proknjiži dostavljenu dokumentaciju o poslovnim promenama;

 

Najkasnije u roku 5 dana od dana nastanka izmene

 • krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi prijave za izmene podataka iz evidencione prijave, obrazac IEPDV, (promena poreskog perioda iz mesečnog u tromesečni zbog ostvarenja prometa od 20.000.000,00 dinara u proteklih 365 dana, odnosno promena poreskog perioda iz tromesečnog u mesečni zbog neostvarenja prometa od 20.000.000,00 dinara u proteklih 365 dana; promena pune ili skraćene oznake firme; promena adrese; promena nadležne filijale Poreske uprave; promena brojeva telefona, faksa ili e-maila; promena procenta učešća delatnosti u prometu; promena broja računa u poslovnoj banci na koji se vrši povraćaj PDV-a);

 

 

Najkasnije u roku 3 radna dana od dana početka rada radnika

 • krajnji rok za prijavljivanje radnika na obavezno socijalno osiguranje (penziono, zdravstveno, nezaposlenost), odnosi se i na rad na određeno i na probni rad;

 

Najkasnije u roku 10 dana od dana fakturisanja

 • krajnji rok da se deviznom inspektoratu dostave kopije deviznih faktura za izvršene, odnosno primljne usluge u, odnosno iz inostranstva sa pregledom faktura;

 

Rokovnik obavezaNajkasnije u roku 10 dana od dana nastanka poreske obaveze na imovinu

 • pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, obveznik poreza na imovinu, obeznik poreza na nasleđe i poklon i obveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužni su da podnesu poresku prijavu u roku 10 dana od dana nastanka poreske obaveze po Zakonu o porezima na imovinu;

 

Rokovnik obavezaNajkasnije do isteka roka za predaju prve poreske prijave za PDV

 • krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi prijave za evidentiranje na obrascu EPPDV za obveznike koji u proteklih 365 dana ostvare promet veći od 4.000.000,00 dinara;

 

Najkasnije u roku 5 dana po isteku meseca

 • podnošenje Poreskoj upravi zbirne poreske prijave za porez po odbitku na obrascima PP OD i PP OPJ i to posebno za svaku isplatu izvršenu u prethodnom mesecu;
 • Rokovnik obavezaobaveza svih pravnih lica i preduzetnika - isplatioca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa da nadležnoj poreskoj upravi dostave pismeno obaveštenje o zaključenim ugovorima sa interpretatorom i drugim angažovanim licem u toku prethodnog meseca;

 

Najkasnije u roku 10 dana po isteku meseca

 • krajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i pratećim obrascima za prethodni mesec kod obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarski mesec, odnosno "koji su u mesečnom PDV-u";
 • krajnji rok za plaćanje obaveze za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarski mesec, odnosno "koji su u mesečnom PDV-u", ako nemaju preplatu po poreskoj prijavi ili odranije;

 

Najkasnije u roku 15 dana po isteku meseca

 • uplata akontacija poreza na dobit preduzeća za prethodni mesec;
 • uplata akontacija poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec za preduzetnike;
 • Rokovnik obavezauplata akontacija doprinosa za socijalno osiguranje za prethodni mesec za preduzetnike i za osnivače preduzeća koji rade u preduzeću a nisu zasnovali radni odnos;
 • krajnji rok za plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne takse za prethodni mesec;

 

Najkasnije u roku 30 dana po isteku meseca

 • uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu za poslodavce koji ne isplate zaradu za prethodni mesec do kraja tekućeg meseca - obaveza proizilazi iz poreskih propisa;

 

Najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec

 • isplata zarada zaposlenima za prethodni mesec do kraja tekućeg meseca - obaveza proizilazi iz Zakona o radu;

 

Najkasnije u roku 10 dana po isteku tromesečja (kvartala)

 • Rokovnik obavezakrajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i pratećim obrascima za prethodno tromesečje kod obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje, odnosno "koji su u tromesečnom PDV-u";
 • krajnji rok za plaćanje obaveze za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje, odnosno "koji su u tromesečnom PDV-u", ako nemaju preplatu po poreskoj prijavi ili odranije;

 

Najkasnije u roku 45 dana od početka tromesečja (kvartala)

 • uplata akontacije poreza na imovinu za tekuće tromesečje;

 

Najkasnije do 15. januara tekuće godine

 • krajnji rok za podnošenja zahteva Poreskoj upravi za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec za obveznike čiji poreski period je tromesečje, a sopstvenom odlukom žele da ga promene da ubuduće bude mesec;

 

Najkasnije do 31. januara tekuće godine

 • Rokovnik obavezakrajnji rok za podnošenja Poreskoj upravi obrasca PPP - pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret isplatioca prihoda za proteklu godinu;
 • krajnji rok za izdavanje potvrde o porezima po odbitku licima iz čijeg prihoda je naplaćen porez u protekloj godini;
 • krajnji rok za podnošenje akontacione poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu posla i prometa u prošloj godini - obrazac PPDG-1;

 

Najkasnije do 28. (29.) februara tekuće godine

 • krajnji rok za dostavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa) Agenciji za privredne registre za proteklu godinu;

 

Najkasnije 10. marta tekuće godine

 • krajnji rok za pravna lica - obveznike poreza na dobit preduzeća da:
  • Rokovnik obavezapredaju Poreskoj upravi poreski bilans za proteklu godinu - obrazac PB-1 (PBN-1);
  • predaju Poreskoj upravi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dobit preduzeća - obrazac PDP (PDN);
  • predaju Poreskoj upravi bilans uspeha i bilans stanja kao i drugu dokumentaciju uz obrasce PB-1 i PDP;
  • podnesu poslovnoj banci naloge za plaćanje razlike između plaćenih akontacija poreza na dobit i konačno obračunate obaveze po poreskom bilansu;

 

Najkasnije 15. marta tekuće godine

 • krajnji rok za sve preduzetnike (osim paušalaca) da:
  • predaju Poreskoj upravi konačan obračun poreza na dohodak građana za proteklu godinu - obrazac PB-2;
  • predaju Poreskoj upravi poresku prijavu za konačno utvrđivanje akontacionog poreza na prihode od samostalne delatnosti za tekuću godinu - obrazac PPDG-1;
  • predaju Poreskoj upravi bilans uspeha i drugu dokumentaciju uz obrasce PB-2 i PPDG-1;
  • podnesu poslovnoj banci naloge za plaćanje razlike između plaćenih akontacija poreza na dohodak građana i konačno obračunate obaveze po konačnom obračunu;
 • krajnji rok za sve građane (fizička lica) koji su u protekloj godinu ostvarili dohodak (primljene plate + dohodak preduzetničke radnje + prihod od zakupnina + svi drugi prihodi osim dobiti kod privrednih društava - preduzeća) veći od zakonom propisanog (za 2011. godinu je to cca 1,9 miliona dinara) da podnesu poresku prijavu Poreskoj upravi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana - obrazac PPDG-5;

 

Najkasnije 31. marta tekuće godine

 • Rokovnik obavezakrajnji rok za podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu "u statici" za tekuću godinu (godinu za koju se vrši utvrđivanje poreza) za pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige - obrazac PPI-1 i PPI-2 i fizička lica (građani) - obrazac PPI-2. Na imovinu koju stekne, započne ili prestavne da koristi u toku godine ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene;

 

Najkasnije 30. aprila tekuće godine

 • krajnji rok za prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja i zarada zaposlenih za proteklu godinu na obrascima M-4;

 

Najkasnije 30. novembra tekuće godine

 • krajnji rok za predaju zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u narednoj godini;

 

Najkasnije u roku 30 dana od dana isteka perioda

 • krajnji rok za pedaju poreskog bilansa za preduzeća i preduzetnike koji odluče da u toku godine menjaju iznos akontacije poreza na dobit odnosno poreza na dohodak građana (za preduzetnike se prilaže i zahtev za umanjenje akontacije);

 

Rokovnik obavezaNajkasnije u roku 365 dana od dana prethodnog servisiranja fiskalne kase

 • krajnji rok za ponovno servisiranje fiskalne kase je 365 dana od dana njenog prethodnog servisiranja.

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal