Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Obavezno usaglašavanje
potraživanja i obaveza,
Obrazac IOS(postavljeno 17. novembra 2014. godine, poslednji put modifikovano 14. novembra 2016. godine)
Pravna lica i preduzetnici dužni su da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom.
Poverilac je dužan da, pre sastavljanja finansijskih izveštaja, dostavi dužniku spisak neplaćenih obaveza."Pravna lica i preduzetnici dužni su da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom. Poverilac je dužan da, pre sastavljanja finansijskih izveštaja, dostavi dužniku spisak neplaćenih obaveza.
Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da odgovore na zahtev ovlašćenog revizora za nezavisnu potvrdu stanja potraživanja i obaveza.
Pravna lica koja sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje dužna su da u tom izveštaju obelodane neusaglašena potraživanja i obaveze u ukupnom iznosu."
(član 18. Zakon o računovodstvu, „Službeni glasnik RS“ br. 62/2013, u daljem tekstu: Zakon).

Zakonom nisu propisani način i rokovi usaglašavanja potraživanja i obaveza, već se oni bliže uređuju računovodstvenom politikom, odnosno opštim aktom pravnog lica i preduzetnika (pravilnikom, odlukom).

Zakonom nije propisan datum pod kojim se vrši usaglašavanje potraživanja i obaveza već se samo precizira da se usaglašavanje vrši pre sastavljanja finansijskih izveštaja. U toku godine, usaglašavanje može da se vrši više puta, ali jedanput je obavezno.

Zakonom je predviđeno da se usaglašavanje dokazuje odgovarajućom ispravom, ali nije propisan obrazac, pa se usaglašavanje može izvršiti, po sporazumu poslovnih partnera, dostavljanjem i overom od strane dužnika spiska neplaćenih računa (izvod otvorenih stavki, IOS), putem zapisnika o usaglašavanju potraživanja i obaveza ili putem drugih isprava koje su potpisali i dužnik i poverilac.

Uobičajeno je da se usaglašavanje vrši razmenom spiska potraživanja i obaveza na obrascu IOS (Izvod otvorenih stavki) sa 31. oktobrom tekuće godine. Ovim se poštiva Zakonska odredba da se usaglašavanje izvrši pre popisa potraživanja i obaveza, a ostavlja se dovoljno vremena da se poštom mogu razmeniti IOS-i i usaglasiti eventualne neusaglašenosti, kako bi se na dan popisa popisnoj komisiji obezbedile odgovarajuće isprave. Obrazac IOS treba dostaviti dužniku u dva primerka, da bi jedan primerak, sa izvršenom overom, dužnik vratio na adresu poverioca, tako da i dužnik i poverilac na istom obrascu imaju usaglašeno stanje obaveze, odnosno potraživanja.

Kod pravnih lica i preduzetnika koji vrše periodična fakturisanja i naplatu, npr. fakturišu sa zadnjim danom meseca a rok plaćanja je 15 dana, masovno usaglašavanje je optimalno vršiti sa danom u mesecu kada je broj otvorenih stavki najmanji, a to je najčešće nekoliko dana pre fakturisanja sledećeg perioda, u našem primeru to bi mogao biti 25. u mesecu. Ovim se izbegava navođenje na IOS-u svih onih računa koji budu u roku plaćeni.

I u slučaju da dužnik ne vrati overen IOS obrazac, na osnovu koga se vrši usaglašavanje, prihvata se da je poverilac izvršio svoju zakonsku obavezu, što se najlakše dokazuje potvrdom o predaji preporučene pošiljke.

U slučaju da je na dobijenom IOS obrascu od poverioca iskazan saldo nula, a kod dužnika postoji iznos dugovanja, tada se postavlja pitanje da li dužnik može na osnovu podataka iskazanih na Obrascu IOS da izvrši isknjiženje obaveze, оdnosno da izvši oprihodovanje obaveze. Obrazac IOS predstavlja osnov za usklađivanje stanja, a ne predstavlja ispravu kojom se vrši oprost duga. U ovom slučaju treba izvršiti sravnjivanje dugovanja sa poveriocem i utvrditi zbog čega je nastala razlika. Ako u toku usklađivanja poverilac da izjavu o otpisu duga, u tom slučaju se može izvršiti knjiženje smanjenja obaveze u korist vanrednih prihoda. Ovakav prihod, shodno tački 3. stavu 4, člana 14. Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. ... 68/2014) ne smatra se poklonom te ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na poklon.

Izvršena usklađivanja potraživanja i obaveza u toku godine treba arhivirati po pojedinačnim dužnicima, odnosno poveriocima i staviti ih na raspolaganje komisiji za popis potraživanja i obaveza.

Potraživanjima kojima se bliži rok zastarelosti treba posvetiti posebnu pažnju, jer se priznavanjem obaveze odnosno potpisivanjem i overom IOS-a od strane direktora, zastupnika ili drugog ovlašćenog lica koje ima izričito ovlašćenje (punomoćnika po zaposlenju, najčešće šef računovodstva), prekida rok zastarelosti. U slučaju da je obaveza već zastarela, a IOS obrazac je potpisan od strane ovlašćenih lica, smatra se da je izvršeno odricanje od već nastupele zastare i da su se stvorili uslovi da se traži ponovna naplata tog potraživanja.

Ako ne dostavi svom dužniku stanje neplaćenih računa, Zakonom je propisana novčana kazna od 100.000,00 do 3.000.000,00 dinara za privredni prestup pravnog lica, kao i za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000,00 do 150.000,00 dinara, dok je za preduzetnika predviđena kazna od 100.000,00 do 500.000,00 dinara za prekršaj, član 46. Zakona.

Obrazac IOS-a sastavljen u ekselu, otvoren za popunjavanje i štampanje možete preuzeti ovde >>>


Autor: AKTIVA sistem doo, Novi SadNovac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal