Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Godišnji popis imovine i obaveza(postavljeno 15. decembra 2016. godine)
Pravno lice, odnosno preduzetnik vrši popis imovine i obaveza i usklađuje stanje po knjigama sa stanjem po popisu na kraju poslovne godine.
Zakonska obaveza vršenja godišnjeg popisa

Obaveza vršenja popisa propisana je članom 16. Zakona o računovodstvu. Sva pravna lica i preduzetnici koji vode knjige dužni su da popišu imovinu i obaveze na kraju poslovne godine i da usklade stanje u knjigama sa stvarnim stanjem dobijenim popisom, kao pripremu za izradu završnog računa (bilansa stanja i uspeha).

Pored Zakona o računovodstvu, obaveza vršenja godišnjeg popisa i njegova ispravnost uređena je:
- Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Službeni glasnik RS“ br.118/2014 i 137/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik);
- Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“ br. 84/2004,...5/2016 - usklađeni din. izn.);
- Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS“ br. 22/2001,...5/2016 - uskladeni din. izn.);
- Uredbom o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“ br. 124/2004); i
- Uredbom o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Službeni glasnik RS“ br. 137/2004, 109/2009 i 96/2012).

Pravno lice, odnosno preduzetnik treba obavljanje popisa da reguliše internim aktom. U okviru internog akta se preciznije određuje formiranje potrebnog broja stalnih ili povremenih komisija za popis, određuje period i vreme popisa i određuju rokovi za izveštavanje nadležnih organa o izvršenom popisu.

Pravno lice, odnosno preduzetnik dužan je da, na početku poslovanja, izvrši popis imovine i obaveza sa navođenjem pojedinačnih vrednosti u količinama i novčanom iznosu, shodno članu 16. stav 1. Zakona (osnov za sastavljanje bilansa osnivanja i otvaranje poslovnih knjiga).

Pravno lice, odnosno preduzetnik vrši popis imovine i obaveza i usklađuje stanje po knjigama sa stanjem po popisu na kraju poslovne godine, shodno članu 16. stav 2. Zakona.

Pravilnikom o popisu precizirano je da se godišnji popis imovine i obaveza vrši sa stanjem na dan 31. decembar godine za koju se vrši popis. Dodatna obaveza vršenja popisa, u skladu sa članom 17. Zakona, postoji i u sledećim slučajevima:
- prilikom primopredaje dužnosti računopolagača;
- promene prodajnih cena proizvoda i robe u maloprodajnom objektu;
- statusne promene;
- otvaranja, odnosno zaključenja postupka stečaja i likvidacije pravnog lica; i
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Zakonski zastupnik je odgovoran za organizaciju i pravilnost popisa.

Ukoliko obveznik ne popiše imovinu i obaveze u skladu sa navedenom odredbom člana 16. Zakona, članom 46. stav 1. tačka 10) Zakona o računovodstvu, propisana je kazna za privredni prestup za pravno lice od 100.000 do 3.000.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu kazna od 20.000 do 150.000 dinara. Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 kazniće se za prekršaj preduzetnik ako ne izvrši godišnji popis imovine i obaveza (član 47. Zakona o računovodstvu).

Način vršenja popisa

Priprema za obavljanje popisa uključuje:
- donošenje Odluke o popisu i obrazovanju komisije za popis;
- izradu Uputstva o vršenju popisa;
- izradu Plana rada komisije za popis; i
- obaveštavanje zaposlenih o vršenju popisa.

Imenovanje članova komisije za popis podrazumeva da članovi komisije za popis ne mogu biti lica koja rukuju imovinom, odnosno koja su zadužena za imovinu koja se popisuje; i mogu biti stručna lica - veštaci za procenu kvaliteta i vrednosti pojedinih oblika imovine i obaveza.

Pripremne radnje za obavljanje popisa uključuju:
- usklađivanje prometa i stanja glavne knjige sa dnevnikom;
- usklađivanje prometa i stanja pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom;
- da lica koja rukuju imovinom (npr. magacioner) i njihovi neposredni rukovodioci (npr. rukovodilac magacina) izvrše neophodne pripreme (npr. slaganje zaliha, sortiranje zaliha, odvajanje tuđe robe, odvajanje zastarelih i oštećenih zaliha i sl.);
- usaglašavanje potraživanja i obaveza;
- usaglašavanje stanja na tekućim računima sa bankama; i
- druge poslove u cilju lakšeg, bržeg i pravilnijeg popisivanja imovine i obaveza.

Popis obuhvata:
- utvrđivanje stvarnih količina imovine (merenjem, brojanjem, procenom ili sličnim postupcima), opis popisane imovine i unošenje stanja u popisne liste;
- upisivanje u popisne liste naturalnih promena nastalih u periodu vršenja popisa pre i posle 31. decembra i svođenje na 31. decembar (izuzetak: ako postoji naturalna i vrednosna evidencija o ulazu i izlazu imovine može se upisati knjigovodstveno stanje na dan 31. decembar);
- unos knjigovodstvenog naturalnog stanja u popisne liste;
- utvrđivanje naturalnih razlika između stvarnog i knjigovodstvenog stanja;
- unos cena/vrednosti popisane imovine;
- obračun vrednosti popisane imovine;
- sastavljanje izveštaja o izvršenom popisu.

Popisne komisije imaju rok za dostavljanje izveštaja o popisu za 2016. godinu na usvajanje do 27. januara 2017. godine (ovo se odnosi na obveznike koji imaju petodnevnu radnu nedelju) ili najkasnije do 28. januara 2017. godine za one koji rade subotom.

Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenom popisu za 2016. godinu donose se najkasnije 28. januara 2017. godine, odnosno 27. januara 2017. godine.

Odluku o knjiženju rezultata popisa možete preuzeti ovde >>>


Autor: AKTIVA sistem doo, Novi Sad

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal