Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Besplatno davanje robe ili vlastitih proizvoda poslovnim partnerima je reprezentacija a ne propaganda(postavljeno 23. decembra 2016. godine)
Besplatno davanje dobara iz sopstvene proizvodnje, odnosno robe od strane privrednog društva predstavlja troškove reprezentacije, koji se priznaju u poreskom bilansu obveznika do 0,5% od ukupnog prihoda, imajući u vidu da je takvo davanje usmereno ka poslovnim partnerima sa kojima obveznik ima zaključen ugovor o kupoprodaji i distribuciji.(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-71/2015-04 od 3.10.2016. godine)

"Odredbom člana 6. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015 - dalje: ZPDPL) propisano je da se Oporeziva dobit utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (dalje: MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (dalje: MSFI), odnosno međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (dalje: MSFI za MSP) i propisima kojima se uređuje računovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom.

Prema odredbi člana 7. stav 1. ZPDPL, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 0,5% od ukupnog prihoda (član 15. stav 7. ZPDPL).

Prema odredbi člana 15. stav 8. ZPDPL kao rashodi propagande u poreskom bilansu se priznaju samo oni pokloni i drugi rashodi koji služe promociji poslovanja poreskog obveznika.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, ugovoreno besplatno davanje semena kukuruza (iz sopstvene proizvodnje, odnosno robe) od strane privrednog društva koje je registrovano za proizvodnju i promet semena žitarica i uvoz i izvoz, distributerima, predstavlja, prema našem mišljenju, troškove reprezentacije, koji se priznaju u poreskom bilansu obveznika do 0,5% od ukupnog prihoda, imajući u vidu da je takvo davanje usmereno ka poslovnim partnerima (distributerima) sa kojima obveznik ima zaključen ugovor o kupoprodaji i distribuciji uvezenog i dorađenog semena kao i semena proizvedenog u Srbiji."


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal