Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

Izvod iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Службени гласник РС", број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07 и 20/09Права пореских обвезника

 

Члан 24.

 

Порески обвезник, у складу са овим законом, има право да:

1) од Пореске управе и пореског одељења јединице локалне самоуправе бесплатно добије информације о пореским прописима из којих произлази његова пореска обавеза, а ако је неук и основну правну помоћ, што омогућује да пријави и плати порез и обрачуна и плати споредна пореска давања, у складу са прописима;

2) у писменом облику добије одговор на питање које је у таквом облику поставио Пореској управи и пореском одељењу јединице локалне самоуправе, а тиче се његове пореске ситуације;

3) захтева да се Пореска управа и пореско одељење јединице локалне самоуправе и њихови службеници опходе према њему са поштовањем и уважавањем;

4) се о њему прикупљени подаци у пореском поступку од стране Пореске управе и пореског одељења јединице локалне самоуправе чувају као службена тајна и користе, односно чине доступним другим лицима, односно органима или организацијама, на начин уређен у члану 7. овог закона;

5) Пореска управа и пореско одељење јединице локалне самоуправе поштују његову приватност;

6) оствари увид у податке о утврђивању и наплати пореза који се о њему воде код Пореске управе и пореског одељења јединице локалне самоуправе и захтева измену непотпуних или нетачних података;

7) заступа властите интересе пред Пореском управом и пореским одељењем јединице локалне самоуправе непосредно или путем пуномоћника;

8) на прописан начин користи пореске олакшице;

9) на прописан начин и у прописаним роковима добије рефакцију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза;

10) присуствује током теренске пореске контроле;

11) добије образложење аката донетих у поступку пореске контроле;

12) даје обавештења пореским органима у пореском поступку;

13) користи правна средства у пореском поступку;

14) користи и друга права утврђена овим законом и другим пореским законима.

Порески обвезник чија су права из става 1. овог члана повређена има право на судску заштиту.

Ако суд утврди да су права пореског обвезника повређена, накнада претрпљене штете и судски трошкови падају на терет буџета Републике, односно на терет буџета јединица локалне самоуправе.

 

 

Прекршаји одговорних лица у Пореској управи

 

Члан 182.

 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у организационој јединици Пореске управе ако:

1) пореском обвезнику ускрати бесплатне информације о пореским прописима или основну правну помоћ, ако је порески обвезник неук ( члан 24. став 1. тачка 1);

2) пореском обвезнику ускрати увид у податке о утврђивању и наплати пореза који се о њему воде код Пореске управе или, на захтев пореског обвезника, не измени непотпуне, односно нетачне податке о пореском обвезнику ( члан 24. став 1. тачка 6).

Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај службено лице Пореске управе ако:

1) се у пореском поступку не опходи према пореском обвезнику са поштовањем и уважавањем ( члан 24. став 1. тачка 3);

2) онемогућава пореског обвезника да буде присутан током пореске контроле, у складу са овим законом ( члан 24. став 1. тачка 10).

 

 

 

Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

Pronaĉi ĉemo put ili ĉemo ga stvoriti.      Hannibal

 

AKTIVA SISTEM, osnivanje preduzeĉa i radnji, knjigovodstvena agencija

Novi Sad, Pavla Papa 14, office@aktivasistem.co.rs, 021 523 655, 063 105 61 83