Пречишћени текст Уредбе

Службени гласник РС, бр. 15/2005 и 68/2011

 

 

На основу члана 61. Закона о порезу на додату вредност (Службени гласник РС, бр. 84/04 и 86/04),

Влада Републике Србије дoноси

 

 

У Р Е Д Б У
О ИЗВРШАВАЊУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА ЗА ВРЕМЕ
ВАЖЕЊА РЕЗОЛУЦИЈЕ САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ ОУН БРОЈ 1244

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом уредбом уређује се извршавање Закона о порезу на додату вредност (Службени гласник РС, бр. 84/04 и 86/04 исправка, 61/05 и 61/07 у даљем тексту: Закон) на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија (у даљем тексту: АПКМ) за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244.

Члан 2.

На промет добара и услуга који обвезници ПДВ врше са територије Републике Србије ван територије АПКМ (у даљем тексту: Република ван АПКМ) на територију АПКМ, као и на промет који се врши са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ, примењује се Закон, прописи донети на основу Закона и ова уредба.
Изузетно од става 1. овог члана, местом промета телекомуникационих услуга сматра се место у којем пружалац услуга обавља своју делатност.


II. ПРОМЕТ ДОБАРА СТРАНОГ ПОРЕКЛА КОЈА СЕ УПУЋУЈУ, ДОПРЕМАЈУ И ТРАНЗИТИРАЈУ
СА ТЕРИТОРИЈЕ АПКМ НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ ВАН АПКМ
Члан 3.

На промет добара страног порекла која се упућују, допремају и транзитирају са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ, ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са Законом.
Обрачун и наплату ПДВ из става 1. овог члана врши надлежни царински орган, по поступку и на начин којим је регулисан царински поступак.
ПДВ који је плаћен на промет добара из става 1. овог члана може да служи обвезнику ПДВ као претходни порез, ако обвезник ПДВ обавља промет добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза, у складу са Законом.
Као докази да су добра допремљена са територије АПКМ служе:
јединствена царинска исправа, издата у складу са царинским прописима;
доказ о плаћеном ПДВ.


III. ПРОМЕТ ДОБАРА ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА
СА ТЕРИТОРИЈЕ АПКМ НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ ВАН АПКМ
Промет добара домаћег порекла
Члан 4.

На промет добара домаћег порекла са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ обрачунава се и плаћа ПДВ.
Добра домаћег порекла из става 1. овог члана јесу добра која су у потпуности произведена на територији АПКМ, односно чија је вредност у процесу производње увећана најмање за 51%.
Порекло добара доказује се једним од следећих докумената:
изводом из регистра произвођача добара на територији АПКМ који се води код надлежне организационе јединице Пореске управе;
изводом из регистра пољопривредних газдинстава на територији АПКМ, који се води код надлежног органа, у складу са прописом којим је уређена регистрација пољопривредних газдинстава;
писменом изјавом произвођача добара или рачуном продавца који садржи клаузулу да су добра домаћег порекла, овереним печатом и потписом УНМИК-а.

Члан 5.

Лице са седиштем, односно пребивалиштем на територији АПКМ, које врши промет добара домаћег порекла са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ доставља надлежној организационој јединици Пореске управе (у даљем тексту: Посебно одељење) документ из члана 4. став 3. ове уредбе, на основу којег доказује да су добра домаћег порекла, као и рачун, односно други документ о промету тих добара.
Рачун, односно други документ из става 1. овог члана садржи следеће податке:
назив и адресу издаваоца рачуна;
место и датум издавања и редни број рачуна;
назив, адресу и ПИБ обвезника примаоца рачуна;
врсту, количину, цену по јединици мере и вредност добара.

Члан 6.

Посебно одељење обрачунава ПДВ и попуњава Образац ОЛПДВ Обрачунски лист за ПДВ.
Обрачунати ПДВ из става 1. овог члана уплаћује се на прописани уплатни рачун.
По уплати обрачунатог ПДВ, надлежна организациона јединица Управе за трезор издаје потврду о плаћеном ПДВ.
Потврда из става 3. овог члана садржи следеће податке:
назив и место уплатиоца;
датум уплате;
број рачуна уплатиоца;
износ плаћеног ПДВ;
број уплатног рачуна са позивом на ПИБ примаоца добара;
број Обрачунског листа за ПДВ.

Члан 7.

На административној линији са АПКМ Посебном одељењу достављају се:
Обрачунски лист за ПДВ;
документ из члана 4. став 3. ове уредбе;
рачун, односно други документ о промету добара;
потврда о плаћеном ПДВ.
Посебно одељење врши контролу докумената из става 1. овог члана, контролу врсте, количине и порекла добара, као и обрачуна ПДВ.
Ако се у поступку контроле врсте и количине добара, односно обрачуна ПДВ, утврди да врста и количина добара не одговарају подацима о врсти и количини добара исказаним у документима из става 1. овог члана, односно да је ПДВ погрешно обрачунат, добра не могу иступити преко административне линије са АПКМ, већ се упућују Посебном одељењу које је извршило обрачун ПДВ.
Ако се у поступку контроле порекла добара утврди да се ради о добрима страног порекла, сходно се примењују царински прописи.

Члан 8.

Добра на која није плаћен ПДВ не могу иступити преко административне линије са АПКМ на територију Републике ван АПКМ, осим ако је за износ обрачунатог ПДВ и других трошкова положена неопозива банкарска гаранција издата од стране банке са територије Републике ван АПКМ у корист Републике Србије - Министарства финансија, платива у року од осам дана.
Добра за која је плаћање ПДВ обезбеђено неопозивом банкарском гаранцијом упућују се под пратњом Посебног одељења до најближе организационе јединице Посебног одељења на територији Републике ван АПКМ, где се контролише исправност издате банкарске гаранције.
Промет моторних возила

Члан 8a.

На промет моторних возила са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ обрачунава се и плаћа ПДВ.
Прометом моторних возила из става 1. овог члана сматра се пренос права располагања на моторним возилима од стране лица са седиштем, односно пребивалиштем на територији АПКМ лицу са седиштем, односно пребивалиштем на територији Републике ван АПКМ.

Члан 8б.

Лице са седиштем, односно пребивалиштем на територији АПКМ, које врши промет моторних возила са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ доставља Посебном одељењу рачун, односно други документ о промету моторних возила, као и документ на основу којег је стекло право располагања на тим добрима.
Рачун, односно други документ из става 1. овог члана садржи следеће податке:
назив, односно име и презиме и адресу лица са територије АПКМ;
место и датум промета;
назив, односно име и презиме и ПИБ лица са територије Републике ван АПКМ;
врсту моторног возила и друге податке о моторном возилу (нпр. број мотора, број шасије);
цену моторног возила.

Члан 8в.

Посебно одељење обрачунава ПДВ и попуњава Обрачунски лист за ПДВ.
Обрачунати ПДВ из става 1. овог члана уплаћује се на прописани уплатни рачун.
По уплати обрачунатог ПДВ надлежна организациона јединица Управе за трезор издаје потврду о плаћеном ПДВ.
Потврда из става 3. овог члана садржи следеће податке:
назив, односно име и презиме и адресу уплатиоца;
датум уплате;
број рачуна уплатиоца ако је плаћање обрачунатог ПДВ извршено преносом новчаних средстава са рачуна уплатиоца;
износ плаћеног ПДВ;
број уплатног рачуна са позивом на ПИБ примаоца добара;
број Обрачунског листа за ПДВ.

Члан 8г.

Обрачунски лист за ПДВ и потврда о плаћеном ПДВ из члана 8в став 3. ове уредбе сматрају се доказима о измиреним пореским обавезама у смислу прописа којима се уређује регистрација моторних возила.


IV. ПРОМЕТ ДОБАРА СТРАНОГ ПОРЕКЛА НАД КОЈИМА НИЈЕ СПРОВЕДЕН ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК СА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ ВАН АПКМ НА ТЕРИТОРИЈУ АПКМ
Члан 9.

На промет добара страног порекла над којима није спроведен царински поступак, а која се упућују са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, примењују се царински прописи.


V. ПРОМЕТ ДОБАРА ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА И ДОБАРА СТРАНОГ ПОРЕКЛА КОЈА СУ СТАВЉЕНА У СЛОБОДАН ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ВАН АПКМ (ДОМАЋА ДОБРА), СА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ ВАН АПКМ НА ТЕРИТОРИЈУ АПКМ
Члан 10.

На промет домаћих добара који изврше обвезници ПДВ са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, ПДВ се не плаћа, а обвезници ПДВ имају право на одбитак претходног пореза у складу са Законом, под условом да су добра отпремљена на територију АПКМ.
Добра из става 1. овог члана отпремају се уз Образац ЕЛ Евиденциони лист који попуњава Посебно одељење.
Пре попуњавања Евиденционог листа из става 2. овог члана, обвезник ПДВ дужан је да Посебном одељењу достави рачун, односно други документ о промету добара, који садржи:
назив, адресу и ПИБ обвезника издаваоца рачуна;
место и датум издавања и редни број рачуна;
назив и адресу примаоца рачуна;
врсту, количину, цену по јединици мере и вредност добара.
Као докази да су добра из става 1. овог члана отпремљена на територију АПКМ служе:
Евиденциони лист оверен од стране Посебног одељења;
извод из пословног рачуна обвезника ПДВ да је за промет добара извршен пренос новчаних средстава са пословног рачуна примаоца добара на пословни рачун обвезника ПДВ испоручиоца добара, односно доказ о уплати новчаних средстава од стране примаоца добара физичког лица са територије АПКМ на пословни рачун обвезника ПДВ испоручиоца добара;
доказ о извршеној продаји девиза Народној банци Србије или пословној банци, односно оствареној динарској противвредности од продаје тих девиза, ако је за испоручена добра извршено плаћање у девизама.
За обвезнике ПДВ који врше промет нафте и нафтних деривата са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, као докази да су ова добра отпремљена на територију АПКМ, поред доказа из става 4. овог члана, служи и доказ о плаћеном ПДВ за унос нафте и нафтних деривата на територију АПКМ.


VI. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.

Обвезник ПДВ који врши промет добара са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, односно који је прималац добара допремљених са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ, уз пореску пријаву ПДВ доставља надлежном пореском органу податке о прометима добара на Обрасцу КМПДВ Подаци о извршеним прометима са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ и прометима са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 12.

Министар финансија ближе уређује садржину, врсту података и начин вођења регистра произвођача добара из члана 4. став 3. алинеја 1, изглед, садржину и начин попуњавања Обрачунског листа за ПДВ из члана 6. став 1. ове уредбе, начин и поступак наплате ПДВ и других трошкова из банкарске гаранције, као и изглед, садржину и начин попуњавања Евиденционог листа.
До уређивања садржине, врсте података и начина вођења регистра произвођача из члана 4. став 3. алинеја 1. ове уредбе примењиваће се Правилник о садржини, врсти података, начину вођења регистра произвођача добара на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и евиденцији о допремању робе домаћег порекла са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија (Службени гласник РС, број 11/05).


VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.

Обрачун и наплата ПДВ код промета добара који је започет до ступања на снагу ове уредбе окончаће се у складу са Уредбом о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији АПКМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 (Службени гласник РС, бр. 124/04, 139/04 и 5/05).

Члан 14.

Одредбе члана 10. ове уредбе примењиваће се до обезбеђивања техничких услова за попуњавање и обраду података из Евиденционог листа од стране Посебног одељења на административној линији са АПКМ.

Члан 15.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији АПКМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 (Службени гласник РС, бр. 124/04, 139/04 и 5/05).

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.

ОБРАЗАЦ КМПДВ (није се мењао)