Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 45. stav 4. Zakona o bezbednosti hrane ("Službeni glasnik RS", broj 41/09),
Ministar zdravlja donosi

 

PRAVILNIK
O NAČINU I PROGRAMU ZA STICANJE
OSNOVNIH ZNANJA O HIGIJENI HRANE I LIČNOJ HIGIJENI

(Objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 87 od 19. novembra 2010. godine)

 

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način i program za sticanje osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni, za lica koja na radnim mestima u proizvodnji ili prometu hrane dolaze u dodir sa hranom.

 

Član 2.

Lica koja na radnom mestu u proizvodnji ili prometu hrane dolaze u dodir sa hranom (u daljem tekstu: kandidati), stiču osnovna znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni (u daljem tekstu: osnovna znanja) obukom.
U okviru obuke iz stava 1. ovog člana, kandidati prate organizovana predavanja i polažu ispit o sticanju osnovnih znanja.
Zaposleni koji imaju srednje, više ili visoko obrazovanje medicinske struke, mogu polagati ispit o sticanju osnovnih znanja, bez prethodnog praćenja organizovanih predavanja.

 

Član 3.

Provera stečenih osnovnih znanja vrši se na svake četiri godine.

 

Član 4.

Pismenu prijavu za obuku sa overenim prepisom isprave o stečenoj stručnoj spremi (diploma, svedočanstvo, uverenje), odnosno pismenu prijavu za ispit provere stečenih osnovnih znanja, sa uverenjem o stečenim osnovnim znanjima, podnosi poslodavac kandidata.
Prijave se podnose Ministarstvu zdravlja - područnoj jedinici sanitarne inspekcije prema mestu gde se delatnost obavlja.

Član 5.

Osnovna znanja kandidati stiču praćenjem organizovanih predavanja za grupu.
Grupa iz stava 1. ovog člana može imati najmanje 25, a najviše 35 kandidata.

 

Član 6.

O mestu, datumu i vremenu održavanja obuke Ministarstvo zdravlja obaveštava poslodavca, najkasnije osam dana pre početka obuke, odnosno provere stečenih znanja.
Poslodavac je dužan da kandidate obavesti o podacima iz stava 1. ovog člana.

 

Član 7.

Program obuke obuhvata sticanje osnovnih znanja iz oblasti:
1) higijena prostorija, postrojenja, nameštaja, pribora, uređaja i transportnih sredstava, i to:
(1) značaj održavanja higijene u radnim prostorijama, magacinima i ostalim pomoćnim prostorijama i transportnim sredstvima,
(2) održavanje higijene radnih površina, postrojenja, nameštaja, pribora i uređaja,
(3) snabdevanje vodom za piće,
(4) uklanjanje smeća, otpadnih voda i drugih otpadnih materija,
(5) zaštita od glodara i insekata;
2) higijena hrane, i to:
(1) vrste hrane i njihov sastav,
(2) zdravstvena bezbednost hrane i vode za piće,
(3) priprema, obrada i prerada hrane i vode za piće,
(4) čuvanje hrane,
(5) organoleptičke osobine hrane (bezbedna i nebezbedna);
3) značaj lične higijene, i to:
(1) čuvanje i unapređenje zdravlja,
(2) higijena tela i higijena odeće i obuće u prevenciji poremećaja zdravlja,
(3) značaj lične higijene za bezbednost hrane,
(4) higijenske navike i štetnosti po zdravlje ljudi pušenja, alkoholizma i narkomanije;
4) zarazne i parazitarne bolesti, i to:
(1) opšti pojmovi o uzročnicima, izvorima, putevima prenošenja i načinu širenja zaraznih i parazitarnih bolesti,
(2) zarazne i parazitarne bolesti koje se prenose hranom i vodom,
(3) kliconoštvo i zdravstveni pregledi zaposlenih (sanitarne knjižice),
(4) načini sprečavanja trovanja hranom i vodom;
5) propisi koji uređuju bezbednost hrane, i to:
(1) standardi higijene i bezbednosti hrane (dobra higijenska praksa, dobra proizvođačka praksa i drugo),
(2) opšti i posebni sanitarni i higijenski uslovi prostorija, postrojenja, nameštaja, pribora i uređaja,
(3) bezbednost hrane i vode za piće,
(4) sprečavanje i suzbijanje zaraznih i parazitarnih bolesti.

 

Član 8.

Predavanja obuhvataju 20 časova, traju pet radnih dana i izvode se po sledećem planu: 

 
 
Red.                                                            Oblast                                   Broj časova

br.                                                                                                              predavanja

 

 

 
1.    Značaj higijene prostorija, postrojenja, nameštaja,

 
       pribora, uređaja i transportnih sredstava                                       4

 
2.    Značaj higijene hrane                                                                      4

 
3.    Značaj lične higijene                                                                        4

 
4.    Zarazne i parazitarne bolesti                                                          5

 

5.   Propisi koji regulišu bezbednost hrane                                          3

 

 

Član 9.

Prisustvo kandidata predavanjima posebno se evidentira.
Kandidat koji izostane sa deset časova predavanja, ne može polagati ispit.

 

Član 10.

Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje, organizuje obuku kandidata i polaganje ispita o sticanju i proveri osnovnih znanja.
Organizovanje predavanja i polaganje ispita o sticanju i proveri osnovnih znanja obavljaju komisije.
Rešenje o obrazovanju komisija donosi ministar zdravlja.

 

Član 11.

Komisiju čine:
- predsednik komisije, koji obavlja i poslove ispitivača, a koji je doktor medicine sa tri godine radnog staža, zaposlen na poslovima sanitarnog nadzora ili prevencije i kontrole zaraznih bolesti u institutu, odnosno zavodu za javno zdravlje;
- četiri do sedam predavača, sa dve godine radnog staža na poslovima sanitarnog inspektora, ili doktor medicine zaposlen u službi za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti instituta, odnosno zavoda za javno zdravlje sa dve godine radnog staža u struci;
- dva ispitivača, sa tri godine radnog staža na poslovima sanitarnog inspektora, lice sa visokom stručnom spremom zaposleno na drugim poslovima sanitarne inspekcije u Ministarstvu zdravlja ili doktor medicine zaposlen u službi za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti instituta, odnosno zavoda za javno zdravlje, sa tri godine radnog staža u struci.
Administrativno-tehničku potporu radu komisije pruža Ministarstvo zdravlja određivanjem zapisničara iz reda zaposlenih u tom ministarstvu.

 

Član 12.

Ispit se polaže usmeno ili pismeno.
Komisija odlučuje većinom glasova. Opšti uspeh kandidata ocenjuje se sa "položio" ili "nije položio".

 

Član 13.

Ispit nije položio kandidat ocenjen sa "nije položio", kandidat koji je odustao od već započetog ispita i kandidat koji ne pristupi polaganju ispita.

 

Član 14.

Na molbu kandidata, predsednik komisije može polaganje prijavljenog ispita odložiti do dva meseca, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da pristupi ispitu.
Uz molbu za odlaganje polaganja prijavljenog ispita, prilažu se i dokazi koji molbu opravdavaju.

 

Član 15.

Kandidat koji nije položio ispit može ponovo da polaže ispit u roku koji odredi komisija.

 

Član 16.

Kandidat koji ne položi popravni ispit, kao i kandidat kojem nije odobreno polaganje ispita zbog izostanaka sa predavanja, može ponovo polagati ispit pod uslovom da prisustvuje organizovanim predavanjima u celini.

 

Član 17.

Na osnovu zapisnika o toku ispita, kandidatu koji je položio ispit izdaje se uverenje o položenom ispitu na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Član 18.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu sticanja osnovnih znanja o higijeni namirnica i o ličnoj higijeni ("Službeni glasnik RS", br. 45/97, 52/97, 60/01 i 63/06).

 

Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

 

Broj 110-00-88/2010-04

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

Ministar, prof. dr Tomica Milosavljević, s.r.

 

 

 

 

 

 

Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

 

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.      Hannibal

 

AKTIVA sistem, osnivanje preduzeća i radnji, knjigovodstvena agencija

Novi Sad, Pavla Papa 14, office@aktivasistem.co.rs, 021 523 655, 063 105 61 83