Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

 

 

 

Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije,obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja

 

"Službeni glasnik RS", broj 2/2010
Ovaj pravilnik je donet na osnovu člana 35. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziju, a stupio je na snagu 16. januara 2010. godine.

 

 

PRAVILNIK
O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU PRIJEMA, KONTROLE, REGISTRACIJE, OBRADE I OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA, KAO I O DAVANJU PODATAKA IZ TIH IZVEŠTAJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i postupak prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, način vođenja i sadržina Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika (u daljem tekstu: Registar finansijskih izveštaja), kao i davanje podataka iz tih izveštaja.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na privredna društva, zadruge, banke i druge finansijske organizacije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, druga pravna lica, preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, kao i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu koji u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09 - u daljem tekstu: Zakon) dostavljaju finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: obveznici).

II. PRIJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Član 3.

Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) prima redovne godišnje i konsolidovane finansijske izveštaje za poslednju izveštajnu godinu, kao i vanredne finansijske izveštaje za tekuću godinu (u daljem tekstu: finansijski izveštaji), u skladu sa odredbama Zakona.

Matično pravno lice koje je istovremeno zavisno u višoj ekonomskoj celini nije dužno da dostavi konsolidovani finansijski izveštaj u skladu sa ovim pravilnikom, osim ako njegovo matično pravno lice ima sedište u inostranstvu.

Obveznici dostavljaju Agenciji finansijske izveštaje iz st. 1. i 2. ovog člana  u jednom primerku, na propisanim obrascima i u rokovima utvrđenim Zakonom.

1. Forma za dostavljanje finansijskih izveštaja

Član 4.

Redovni godišnji i konsolidovani finansijski izveštaji dostavljaju se Agenciji u pisanoj formi u papiru (u daljem tekstu: pisana forma) ili primenom posebne aplikacije Agencije uz koju se dostavlja i pisana forma (u daljem tekstu: posebna aplikacija Agencije).

Vanredni finansijski izveštaji i dokumentacija iz člana 31. Zakona, dostavljaju se samo u pisanoj formi.

Član 5.

Obveznici mogu sastavljati redovne godišnje i konsolidovane finansijske izveštaje  primenom posebne aplikacije Agencije, ako imaju iskazane podatke u svim propisanim obrascima finansijskih izveštaja.

Redovni godišnji i konsolidovani finansijski izveštaji sastavljeni primenom posebne aplikacije Agencije, dostavljaju se na disketi, CD-u ili fleš memoriji i uz njih se obavezno dostavlja po jedan primerak u pisanoj formi, odštampan iz te aplikacije.

Aplikaciju iz stava 1. ovog člana i tehničko uputstvo za primenu te aplikacije Agencija objavljuje na internet stranici Registra finansijskih izveštaja.

2. Način dostavljanja finansijskih izveštaja

Član 6.

Redovni godišnji finansijski izveštaji dostavljaju se Agenciji preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, sa navođenjem odgovarajućeg poštanskog faha, i to:

1) za sve obveznike za koje Zakonom nije propisana obaveza revizije finansijskih izveštaja, a sastavljaju i dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje primenom posebne aplikacije Agencije - poštanski fah 1000;

2) za sve obveznike revizije finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom, a koji u pisanoj formi i primenom posebne aplikacije Agencije sastavljaju i dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje - poštanski fah 2000;

3) za mala privredna društva, zadruge i ogranke, koji nemaju obavezu revizije finansijskih izveštaja, a koji dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje samo u pisanoj formi - poštanski fah 3000;

4) za preduzetnike, koji dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje samo u pisanoj formi - poštanski fah 4000;

5) za mala druga pravna lica, koja dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje samo u pisanoj formi - poštanski fah 5000.

Konsolidovani i vanredni finansijski izveštaji i dokumentacija iz člana 31. Zakona, dostavljaju se na adresu iz stava 1. ovog člana, bez navođenja poštanskog faha.

Danom prijema finansijskih izveštaja u Agenciji smatra se dan kada je obveznik predao preporučenu pošiljku pošti.

Član 7.

 Obveznici su dužni da uz finansijske izveštaje dostave:

1) dokaz o uplati naknade za registraciju finansijskih izveštaja, u skladu sa aktom Vlade kojim se propisuje visina naknade za registraciju finansijskih izveštaja, davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja, kao i za druge usluge koje Agencija pruža u postupku vođenja Registra (u daljem tekstu: akt o visini naknade), osim za finansijske izveštaje sastavljene primenom posebne aplikacije Agencije u skladu sa članom 5. ovog pravilnika;

2) podatke o licu koje je odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom (ime i prezime, službena adresa i kontakt‑telefon, odnosno i‑mejl);

3) overene potpise zakonskog zastupnika na Obrascu OP, u slučaju da overa potpisa za tog zastupnika nije ranije dostavljena.

Obveznici koji redovne godišnje finansijske izveštaje sastavljaju za poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske uz te izveštaje dostavljaju i pismenu saglasnost ministra finansija, guvernera Narodne banke Srbije ili Komisije za hartije od vrednosti.

Ako matično pravno lice nije u Napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje navelo podatke o sastavu ekonomske celine na dan 31. decembra izveštajne godine, dužno je da uz taj izveštaj, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavi i spisak, sa nazivom, sedištem i matičnim brojem zavisnih pravnih lica.

Ako podaci o nastaloj statusnoj promeni, stečaju ili likvidaciji nisu upisani u nadležni registar koji vodi Agencija, obveznik je dužan da uz vanredne finansijske izveštaje, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavi i odluku ili drugi akt koji predstavlja osnov za nastalu statusnu promenu.

Član 8.

Obveznici koji se razvrstavaju u skladu sa Zakonom, dužni su da uz redovne godišnje finansijske izveštaje dostave i obaveštenje o razvrstavanju, u kojem su veličinu utvrdili na osnovu podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za izveštajnu godinu, primenom srednjeg kursa dinara Narodne banke Srbije na dan 31. decembra izveštajne godine.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži: naziv, sedište i matični broj obveznika, PIB, godinu na osnovu koje se vrši razvrstavanje, broj meseci poslovanja i utvrđenu veličinu i overava se pečatom obveznika, a potpisuje ga zakonski zastupnik obveznika.

Član 9.

Obveznici revizije iz člana 37. Zakona (u daljem tekstu: obveznici revizije) dužni su da uz redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje u rokovima utvrđenim članom 31. Zakona,  dostave Agenciji u jednom primerku dokumentaciju iz člana 31. Zakona, i to:

1) odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja;

2) izveštaj revizora o obavljenoj reviziji redovnih godišnjih, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom i međunarodnim standardima revizije;

3) odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;

4) korigovane redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno korigovane konsolidovane finansijske izveštaje, usvojene od strane nadležnog organa, ako sadrže korekcije u odnosu na dostavljene  finansijske izveštaje iz člana 30. st. 1. i 3. Zakona;

5) godišnji izveštaj o poslovanju, za obveznike za koje je to posebnim propisima uređeno.

Ako je skupština ili drugi nadležni organ obveznika usvojila samo dodatna obelodanjivanja u Napomenama uz finansijske izveštaje, u skladu s MRS/MSFI, bez promene podataka u Bilansu stanja i Bilansu uspeha - obveznik je dužan da umesto korigovanih redovnih finansijskih izveštaja dostavi samo nove Napomene uz finansijske izveštaje, čija je struktura ista, a sadržina proširena u odnosu na Napomene uz finansijske izveštaje dostavljene uz redovne godišnje finansijske izveštaje.

Član 10.

Izveštaj revizora o obavljenoj reviziji redovnih godišnjih, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom i međunarodnim standardima revizije (u daljem tekstu: revizorski izveštaj) koji je potpisao ovlašćeni revizor i koji je overen pečatom preduzeća za reviziju - obveznik revizije dostavlja Agenciji u originalu i na srpskom jeziku.

Ako je uz revizorski izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavljen i revizorski izveštaj na stranom jeziku, on takođe mora biti overen pečatom preduzeća za reviziju i mora ga potpisati ovlašćeni revizor.

Član 11.

Obveznici revizije dužni su da uz dokumentaciju iz člana 31. Zakona, dostave i:

1) dokaz o uplati naknade za prijem i objavljivanje te dokumentacije, u skladu sa aktom o visini naknade;

2) obaveštenje o razvrstavanju, ako je došlo do promene veličine obveznika usled korekcije podataka u korigovanim redovnim godišnjim finansijskim izveštajima;

3) izjavu zakonskog zastupnika da od strane nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka, ako ta odluka nije dostavljena.

Član 12.

Mala pravna lica i preduzetnici koji nisu obveznici revizije u skladu sa Zakonom, ako odluče da vrše reviziju, mogu Agenciji da dostave dokumentaciju iz člana 31. Zakona, radi objavljivanja u skladu sa odredbama člana 25. ovog pravilnika.

III. KONTROLA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Član 13.

Po izvršenom prijemu finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije  iz člana 31. Zakona, Agencija proverava da li su ti izveštaji, odnosno dokumentacija dostavljeni u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom (kontrola formalne ispravnosti), kao i da li su dostavljeni finansijski izveštaji računski i logički usaglašeni (kontrola računske i logičke ispravnosti).

1. Kontrola formalne ispravnosti

Član 14.

Kontrolom formalne ispravnosti finansijskih izveštaja utvrđuje se da li su izveštaji sastavljeni na način i u obimu propisanim Zakonom, podzakonskim aktima i ovim pravilnikom i da li ispunjavaju uslove za statističku obradu.

Finansijski izveštaji su formalno ispravni u smislu stava 1. ovog člana:

1) ako su dostavljeni na propisanim obrascima i u propisanom obimu;

2) ako je uz finansijske izveštaje priložena sva dokumentacija utvrđena Zakonom i ovim pravilnikom;

3) ako propisani obrasci sadrže sve elemente za potpunu identifikaciju vrste finansijskih izveštaja i vrste obveznika;

4) ako su podaci u svim kolonama iskazani za izveštajnu i za prethodnu godinu i sadrže broj iz Napomena uz finansijske izveštaje;

5) ako su propisani obrasci, odnosno dokumentacija overeni pečatom obveznika i ako ih je potpisalo ovlašćeno lice;

6) ako su sastavljeni u skladu sa tehničkim uputstvom za primenu posebne aplikacije Agencije u slučaju da su sastavljeni u skladu sa članom 5. ovog pravilnika.

Revizorski izveštaj, formalno je ispravan ako je dostavljen u originalu, potpisan od strane ovlašćenog revizora i overen pečatom preduzeća za reviziju, i ako se taj izveštaj odnosi na redovne godišnje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje.

Dokumentacija iz člana 9. stav 1. tač. 1), 3) i 5) ovog pravilnika, formalno je ispravna ako je doneta od strane nadležnog organa obveznika u skladu sa propisima i opštim aktom obveznika.

2. Kontrola računske i logičke ispravnosti

Član 15.

Agencija vrši kontrolu računske ispravnosti podataka u finansijskim izveštajima, kojom utvrđuje da li su podaci u finansijskim izveštajima iskazani u skladu sa podzakonskim aktima kojima se uređuju sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja, odnosno u skladu sa pravilima računske i logičke kontrole koja utvrđuje Registrator iz člana 28. ovog pravilnika i koja se objavljuju na internet stranici Registra finansijskih izveštaja.

Član 16.

Kontrolom logičke ispravnosti podataka u finansijskim izveštajima utvrđuje se da li su propisani obrasci logično popunjeni prema vrsti i veličini obveznika, a ta kontrola se vrši istovremeno sa kontrolom računske ispravnosti i naknadno - kao vizuelna i uporedna kontrola podataka.

Član 17.

Po izvršenoj računskoj i logičkoj kontroli, na osnovu podataka iskazanih u finansijskim izveštajima, Agencija proverava pravilnost utvrđene veličine pravnog lica koja je sadržana u obaveštenju o razvrstavanju obveznika i verifikuje njegovu veličinu u skladu sa Zakonom.

3. Postupak u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u finansijskim izveštajima

Član 18.

Ako u postupku kontrole Agencija utvrdi da dostavljeni finansijski izveštaj, odnosno dokumentacija iz člana 31. Zakona sadrže nedostatke i nepravilnosti, obaveštenje o tome istog dana objavljuje na internet stranici Registra finansijskih izveštaja i dostavlja ga obvezniku.

Nedostatke i nepravilnosti navedene u obaveštenju iz stava 1. ovog člana, obveznik je dužan da otkloni u roku od pet dana od dana njegovog dostavljanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja tog obaveštenja na internet stranici Registra finansijskih izveštaja.

Član 19.

Ako obveznik ne postupi po obaveštenju iz člana 18. ovog pravilnika i ne otkloni nedostatke i nepravilnosti utvrđene u finansijskom izveštaju, smatra se da finansijski izveštaje nije sastavljen u skladu sa Zakonom i podaci iz tog izveštaja neće biti uneti u Registar finansijskih izveštaja.

IV. REGISTRACIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Član 20.

Ako su finansijski izveštaji, odnosno dokumentacija iz člana 31. Zakona, dostavljeni u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, Registrator bez odlaganja sprovodi registraciju upisom podataka u Registar finansijskih izveštaja.

Podaci iz finansijskih izveštaja se upisuju u Registar finansijskih izveštaja na način koji omogućava jedinstvenu obradu.

Registrator je odgovoran za istovetnost podataka upisanih u Registar finansijskih izveštaja sa podacima iz primljenih finansijskih izveštaja.

Član 21.

O izvršenoj registraciji finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije iz člana 31. Zakona, Registrator izdaje i obvezniku dostavlja  potvrdu o registraciji.

Potvrda o registraciji finansijskih izveštaja, pored podataka za identifikaciju obveznika i vremena upisa u Registar finansijskih izveštaja sadrži i sve podatke koji su iskazani na propisanim obrascima finansijskih izveštaja, veličinu pravnog lica utvrđenu od strane Agencije i skenirane Napomene uz finansijske izveštaje.

Potvrda o registraciji dokumentacije iz člana 31. Zakona, sadrži podatke za identifikaciju obveznika revizije, vreme upisa u Registar finansijskih izveštaja i spisak primljenih dokumenata, a ako je obveznik  dostavio korigovane redovne godišnje finansijske izveštaje, potvrda sadrži i elemente iz stava 2. ovog člana.

Član 22.

Agencija na internet stranici Registra finansijskih izveštaja objavljuje:

1) informacije koje  omogućavaju praćenje postupka prijema i obrade finansijskih izveštaja i te informacije su dostupne do isteka godine u kojoj se vrši obrada;

2) da su dostavljeni finansijski izveštaji obveznika registrovani, kao i da je verifikovana veličina obveznika;

3) osnovne podatke iz finansijskih izveštaja, ako se za tog obveznika ne objavljuju finansijski izveštaji u smislu člana 25. ovog pravilnika.

V. OBRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Član 23.

Agencija vrši obradu podataka iz registrovanih redovnih godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja po vrstama obveznika, veličini, pretežnoj delatnosti i teritorijalnoj pripadnosti.

Obrađeni podaci iz stava 1. ovog člana unose se u Registar finansijskih izveštaja i smatraju zvaničnim podacima o finansijskom položaju i rezultatima poslovanja obveznika na teritoriji Republike Srbije.

Član 24.

Agencija završava preliminarnu zbirnu obradu finansijskih izveštaja za izveštajnu godinu najkasnije do 30. juna naredne godine, a konačnu zbirnu obradu vrši na dan 31. decembra naredne godine.

VI. OBJAVLJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Član 25.

Agencija je dužna da na internet stranici Registra finansijskih izveštaja objavi:

1) registrovane redovne godišnje finansijske izveštaje obveznika revizije;

2) registrovane konsolidovane finansijske izveštaje;

3) redovne godišnje finansijske izveštaje obveznika revizije  koji se sastavljaju u skladu sa članom 24. stav 2. Zakona;

4) dokumentaciju iz člana 31. Zakona.

Agencija je dužna da bez naknade omogući korisnicima uvid u podatke iz stava 1. ovog člana na internet stranici Registra finansijskih izveštaja za poslednje tri izveštajne godine, počev od podataka za 2009. godinu.

VII. SADRŽINA I NAČIN VOĐENJA REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Član 26.

Registar finansijskih izveštaja je centralna, javna, jedinstvena elektronska baza podataka iz finansijskih izveštaja  iz čl. 30. i 31. Zakona, kao i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, na osnovu kojih se sagledavaju rezultati poslovanja i finansijski položaj pravnih lica i preduzetnika, kao i privredna kretanja u Republici Srbiji.

1. Sadržina Registra finansijskih izveštaja

Član 27.

Registar finansijskih izveštaja sadrži registrovane finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom, i to:

1) Bilans stanja;

2) Bilans uspeha;

3) Izveštaj o tokovima gotovine;

4) Izveštaj o promenama na kapitalu;

5) Napomene uz finansijske izveštaje;

6) Statistički aneks;

7) dokumentaciju iz člana 31. Zakona.

Pored finansijskih izveštaja i dokumentacije iz stava 1. ovog člana, u okviru Registra finansijskih izveštaja  vodi se i posebna, jedinstvena elektronska baza podataka o bonitetu. 

Baza iz stava 2. ovog člana sadrži izvedene standardizovane računovodstvene podatke i pokazatelje koji su međusobno uporedivi u vremenskim serijama, podatke iz drugih registara i evidencija koje vodi Agencija, odnosno koje Agencija preuzima od drugih nadležnih organa, kao i podatke koje dostavljaju zainteresovani korisnici usluga.

2. Način vođenja Registra finansijskih izveštaja

Član 28.

Registar finansijskih izveštaja vodi Agencija preko Registratora.

Registar finansijskih izveštaja se vodi u elektronskoj formi.

Finansijski izveštaji i dokumentacija iz člana 31. Zakona koji su dostavljeni u pisanoj formi predstavljaju sastavni deo Registra finansijskih izveštaja. Posle njihovog prevođenja u elektronsku formu originali dokumenata čuvaju se deset godina.

3. Otklanjanje nepravilnosti

Član 29.

Ako je u Registar finansijskih izveštaja pogrešno unet podatak iz finansijskih izveštaja, odnosno podatak iz dokumentacije iz člana 31. Zakona, Registrator je dužan da po saznanju za tu činjenicu izvrši ispravku tog podatka u Registru finansijskih izveštaja, uz beleženje vremena ispravke i teksta pre izvršene ispravke.

O izvršenoj ispravci u smislu stava 1. ovog člana, Registrator obaveštava obveznika u roku od osam dana.

VIII. DAVANJE PODATAKA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Član 30.

Agencija obezbeđuje, u skladu sa zakonom i drugim propisima, elektronsku povezanost Registra finansijskih izveštaja sa drugim registrima ili bazama podataka, koji se vode u Republici Srbiji i izvan Republike Srbije, kao i sa drugim korisnicima, kroz telekomunikacionu mrežu ili putem kompjuterskih medija.

Član 31.

Podaci iz Registra finansijskih izveštaja dostupni su svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, uz plaćanje naknade propisane aktom o visini naknade.

Usluge iz stava 1. ovog člana pružaju se u formi overenog i neoverenog dokumenta.

Član 32.

Registrator objavljuje godišnja saopštenja koja sadrže zbirne podatke o finansijskim rezultatima obveznika u Republici Srbiji za poslednju izveštajnu godinu.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 33.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

 

 

Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

 

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.      Hannibal

 

AKTIVA sistem, osnivanje preduzeća i radnji, knjigovodstvena agencija

Novi Sad, Pavla Papa 14, office@aktivasistem.co.rs, 021 523 655, 063 105 61 83