Home page        Naslovna          < < <     Nazad
 

 

       

 

 

 

AKTIVNOSTI
POSLE DOBIJANJA REŠENJA
O UPISU OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA / PREDUZETNIKA KOD APR

 

 

 

1) AKTIVNOSTI AGENCIJE

Nakon podizanja rešenja APR-a i u njemu upisanog PIB-a, Agencija:

 

- kontroliše tačnost unetih podataka i ako konstatuje grešku podnosi Zahtev za ispravku tehničke greške,

 

- pravi pečat, jedan obavezno, a u dogovoru sa klijentom može i više komada;

 

- otvara ili pomaže prilikom otvaranja računa u poslovnoj banci, zavisno od toga da li banka inzistira na ličnom dolasku ovlašćenog lica ili ne;

 

- podnosi obaveštenje o početku rada radnoj inspekciji;

 

- predaje klijentu pečat i originalnu dokumentaciju nastalu procesom osnivanja. Pre predaje originalne dokumentacije, Agencija nudi klijentu da mu, bez naplate naknade, upiše tekuće račune kod APR-a, ukoliko on to želi. (Po zakonu je obavezan, ali, prema informacijama sa kojima mi raspolažemo, još nije niko kažnjen za neupis istog. Međutim, poslovno je pomalo neozbiljno neimati upisan tekući račun. Jer, ako ga vaši potencijalni klijenti ne vide na sajtu APR-a, to ih može motivisati da izbegavaju poslovnu saradnju sa vama.) Ukoliko klijent ima više računa, upisuju se svi dinarski i svi devizni računi, a taksa se ne uvećava;

 

- upis tekućeg računa kod APR-a, nakon plaćanja takse, Agencija podnosi prijavu za upis, podiže rešenje i dostavlja ga klijentu.

 

 

 

2) AKTIVNOSTI KLIJENTA

 

- izbor knjigovodstvene – računovodstvene agencije – ako firma neće imati zaposlenog knjigovođu treba zaključiti ugovor o vođenju poslovnih knjiga sa agencijom koja je registrovana za tu delatnost;

 

- prenos osnovnog kapitala - otići u poslovnu banku u kojoj je deponovan osnivački kapital i dati nalog da se izvrši prenos depozita sa privremenog računa na novootvoreni račun privrednog društva; odlazi lično osnivač; ovu aktivnost nemaju preduzetnici;

 

- predaja Obrasca PDP (preduzeća) / Obrasca PPDG1 (preduzetnici) – Akontativna poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica / Akontativna poreska prijava poreza na dohodak građana; u Poresku upravu, u roku od 15 dana od dana osnivanja, dužni ste predati PDP/PPDG1 obrazac za tekuću godinu; najčešće radi knjigovođa;

 

- podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje; u roku od  15 dana od dana osnivanja možete podneti Poreskoj upravi zahtev za paušalo oporezivanje; najčešće radi knjigovođa; ovu aktivnost nemaju privredna društva (preduzeća, doo);

 

- prijava u sistem PDV-a - ukoliko se odlučite da se prijavite u sistem PDV-a, dužni ste da predate evidencionu prijavu, Obrazac EPPDV; krajnji rok za predaju evidencione prijave je prvi rok za predaju poreske prijave za mesec u kome je obveznik registrovan, a to je 10-i datum sledećeg kalendarskog meseca u kojem je firma osnovana (npr. firma je osnovana 27. marta, krajnji rok za evidentiranje u sistem PDV-a je do 10. aprila; ako je npr. firma osnovana 4. maja, krajnji rok za evidentiranje u sistem PDV-a je do 10. juna); datum osnivanja firme je datum pod kojim je rešenje donela APR, a ne datum kada ste ga primili (preuzeli); protekom opisanih rokova firma se ne može evidentirati u sistem PDV-a do kraja te kalendarske godine već tek u periodu od 1. do 15. januara naredne kalendarske godine; obično radi knjigovođa;

 

- prijava osnivača koji imaju funkcije u društvu (direktor) na PIO i zdravstvo – u Fondu PIO ili Fondu zdravstva putem M obrasca izvršiti prijavu osnivača ako je istovremeno i direktor, ali i drugih osnivača koji imaju neku funkciju u društvu ili su zaposleni u njemu; za preduzetnika se samo vrši provera da li je uredno izvršena prijava po automatizmu APR-a; obično radi knjigovođa;

 

- prijava zaposlenih na PIO i zdravstvo – u Fondu PIO ili Fondu zdravstva putem M obrasca izvršiti prijavu radnika koji će raditi u firmi; obično radi knjigovođa;

 

- prijem pisma – zaključka od Poreske uprave kojim se pozivate da dostavite dokumentaciju za formiranje dosijea poreskog obveznika; savetujemo da na poštansko sanduče, vrata i slično, istaknete naziv firme, kako bi vas poštar lakše pronašao, u suprotnom pismo se vraća Poreskoj upravi, koja ga još jednom pošalje, ako ga ni taj drugi put ne preuzmete, Poreska uprava vam može oduzeti PIB broj i time blokirati rad firme; preuzima direktor društva i prijem overava pečatom; ovu aktivnost nemaju preduzetnici;

 

- dostava dokumentacije za dosije po zaključku Poreske uprave - ukoliko ste primili zaključak, rok za dostavu dokumentacije je15 dana od dana prijema. Ako ne postupite po istom, sankcija može biti i oduzimanje PIB broja; obično radi knjigovođa, a ukoliko isti nema overeno punomoćje, dokumentaciju mora da preda ovlašćeno lice privrednog društva; za kompletiranje dokumentacije po Zaključku, veoma je važno da imate Ugovor o zakupu i dokaz o vlasništvu poslovnog prostora; ovu aktivnost nemaju preduzetnici.

 

 

 

 

 

 

 

Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

 

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.      Hannibal

 

AKTIVA sistem, osnivanje preduzeća i radnji, knjigovodstvena agencija

Novi Sad, Pavla Papa 14, office@aktivasistem.co.rs, 021 523 655, 063 105 61 83