Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

 

Pravilnik

o tehničkim i drugim uslovima

za postavljanje reklamne oznake

na fasadi, krovu i drugim

površinama zgrade

vidljivim sa javnih površina

 

"Službeni list Grada Novog Sada", broj 37/2009 od 14.09.2009. godine

 

 

На основу члана 64. став 1. Одлуке о уређењу Града

("Службени лист Града Новог Сада", број 53/2008), на

предлог Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у

Новом Саду и Завода за заштиту споменика културе

Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на

70. седници од 3. септембра 2009. године, доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА

ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ НА

ФАСАДИ, КРОВУ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА

ЗГРАДЕ ВИДЉИВИМ СА ЈАВНИХ

ПОВРШИНА

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се технички и други ус-

лови за постављање рекламне ознаке на фасади, крову

и другим површинама зграде видљивим са јавних повр-

шина и утврђују посебни услови за постављање рек-

ламне ознаке у оквиру зона под посебним режимом за-

штите у Граду Новом Саду (у даљем тексту: зона

заштите), одређених Одлуком о уређењу Града ("Служ-

бени лист Града Новог Сада", број 53/2008).

Члан 2.

Рекламна ознака на фасади, крову и другим површи-

нама зграде видљивим са јавних површина (у даљем

тексту: рекламна ознака) у смислу овог правилника је:

светлећа реклама, рекламна табла, појединачно слово,

електронски дисплеј без тона, обједињена информа-

тивна табла, разапето перфорирано синтетичко платно,

транспарент преко зграде и друга специфична реклам-

на ознака постављена на фасади, крову и другој повр-

шини зграде видљивој са јавне површине.

 

II. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА

ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ

Члан 3.

Рекламна ознака поставља се тако да не нарушава

архитектонске и декоративне елементе зграде на коју

се поставља.

На конструкцију и дизајн рекламне ознаке, који не

смеју нарушавати амбијенталне вредности околине, са-

гласност даје Комисија за опште и комунално уређење

Града (у даљем тексту: Комисија).

Члан 4.

Рекламна ознака може да буде неосветљена, свет-

лећа и просветљена, као и са засебним извором ос-

ветљења ван габарита рекламне ознаке.

Светлост са рекламне ознаке не сме да утиче на

безбедност саобраћаја и квалитет становања и не сме

да буде емитована у испрекиданим интервалима.

Рекламна ознака не може да садржи звучну поруку.

Члан 5.

На фасади, крову и другим површинама зграде ви-

дљи вим са јавних површина, власник, односно корисник

локала може да постави највише две рекламне ознаке.

Изузетно, уколико се локал налази на углу зграде,

власник, односно корисник локала може да постави нај-

више три рекламне ознаке.

Члан 6.

Рекламна ознака поставља се тако да не затвара от-

воре на згради и да њена светлост не ремети функцију

унутрашњости зграде.

Приликом изградње нових зграда или реконструк-

ције постојећих, идејним пројектом зграде се мора

предвидети место на фасади за постављање реклам-

них ознака, у складу са условима прописаним овим

правилником.

Члан 7.

Рекламна ознака може бити постављена паралелно

са фасадом зграде (у даљем тексту: паралелна рек-

ламна ознака) или конзолно под углом од 90 степени у

односу на фасаду зграде (у даљем тексту: конзолна

рекламна ознака).

Члан 8.

Паралелна рекламна ознака на фасади пословно-

стамбене и стамбено-пословне зграде може да се пос-

тави:

1. изнад локала у приземним етажама, односно не-

посредно изнад излога локала или на зидном елементу

поред излога локала тако да је горња ивица рекламне

ознаке у равни са горњом линијом портала, и

2. у излогу локала у равни стакла.

Висина паралелне рекламне ознаке постављене из-

над локала из става 1. тачка 1. овог члана може бити

највише 20% од висине портала.

Изузетно од става 2. овог члана, уколико висина пор-

тала прелази 4 m, висина паралелне рекламне ознаке

може бити највише 0,8 m.

Ширина паралелне рекламне ознаке постављене из-

над локала из става 1. тачка 1. овог члана, може бити

највише у ширини портала.

Члан 9.

Уколико локал има више излога одвојених зидним

елементима, паралелна рекламна ознака се може пос-

тавити у сваком излогу и сматра се као једна рекламна

ознака у смислу члана 5. став 1. овог правилника.

Члан 10.

Рекламна ознака на крову, односно изнад кровног

венца пословно-стамбене и стамбено-пословне зграде,

може се поставити под условом да зграда има најмање

шест надземних етажа.

Рекламна ознака из става 1. овог члана поставља

се паралелно са грађевинском линијом.

Висина рекламне ознаке из става 1. овог члана, из-

носи највише 2,5 m са конструкцијом.

Члан 11.

На стамбеним зградама може да се постави само

паралелна рекламна ознака на крову, односно изнад

кровног венца зграде, у складу са чланом 10. овог пра-

вилника.

Члан 12.

Конзолна рекламна ознака поставља се тако да је

горња ивица рекламне ознаке у линији горње ивице

портала локала, минималне вертикалне удаљености

доње ивице од најистакнутије тачке нивелете 2,5 m, као

и да конструкција рекламне ознаке не прелази грађе-

винску линију више од 0,80 m.

Висина конзолне рекламне ознаке износи највише

0,60 m.

Члан 13.

Локал који се налази у пасажу може се рекламирати,

поред начина и услова утврђених чл. 8. и 10. овог пра-

вилника, и на уличном делу фасаде искључиво на обје-

дињеној информативној табли.

Обједињена информативна табла из става 1. овог

члана, поставља се на фасади непосредно поред пор-

тала пасажа.

Димензије и изглед обједињене информативне табле

прилагођавају се сваком објекту посебно, у складу са

волуменом и морфологијом зграде.

На димензије и изглед обједињене информативне

табле из става 3. овог члана, сагласност даје Комисија.

Обједињена информативна табла израђује се од ви-

сококвалитетног материјала, носиви оквири су од мета-

ла, а испуне су од метала или клирита.

Рекламна ознака локала из става 1. овог члана, по-

ставља се унутар за то предвиђених поља обједињене

информативне табле.

Члан 14.

Рекламна ознака којом се рекламира пословна згра-

да може се поставитити непосредно испод кровног вен-

ца или на крову пословне зграде.

Рекламна ознака којом се рекламира локал у при-

земљу пословне зграде који има излог видљив са јавне

површине, може се поставити:

1. изнад локала у приземним етажама, односно не-

посредно изнад излога локала или на зидном елементу

поред излога локала тако да је горња ивица рекламне

ознаке у равни са горњом линијом портала, и

2. у излогу локала у равни стакла.

Локал у пословној згради који нема излог видљив са

јавне површине може се рекламирати искључиво на

обједињеној информативној табли.

Обједињена информативна табла из става 3. овог

члана, може се поставити поред сваког улаза у послов-

ну зграду.

Изузетно од ст. 2. и 3. овог члана, рекламна ознака

се може поставити и на другом месту на фасади и дру-

гој површини зграде видљивој са јавне површине, уз са-

гласност пројектанта зграде, односно носиоца аутор-

ских права.

У погледу осталих техничких и других услова за пос-

тављање рекламне ознаке на пословној згради, сходно

се примењују одредбе овог правилника.

Члан 15.

Када се на фасади, крову и другим површинама

зграде видљивим са јавних површина, поставља више

паралелних рекламних ознака у низу, њихове горње

ивице морају бити у равни.

Члан 16.

Разапето перфорирано синтетичко платно може се

поставити на:

1. забатним фасадним зидовима који нису део обли-

коване фасаде зграде, и

2. градилишну скелу која је постављена ради из-

вођења грађевинских радова на објекту.

На разапетом перфорираном синтетичком платну

које се поставља на градилишној скели могу се штам-

пати фотографије, односно фоторендеринг будућег из-

гледа објекта са информацијама о објекту на ком се из-

воде грађевински радови.

Члан 17.

Светлећа анимирана реклама, видео бим или LCD

дисплеј са видео пројекцијом може да се постави на

фасаду зграде.

Видео бим или LCD дисплеј са видео пројекцијом

може да се постави искључиво за време трајања мани-

фестације која се рекламира на тај начин.

Члан 18.

Није дозвољено постављање рекламних ознака на

балконима, терасама, лођама и парапетним зидовима

зграда.

 

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ

РЕКЛАМНИХ ОЗНАКА У ЗОНИ ЗАШТИТЕ

Члан 19.

Посебни услови за постављање рекламних ознака у

зони заштите утврђени су Елаборатом урбане опреме,

који је саставни део Решења о одређивању места и ус-

лова за привремено постављање објеката и уређаја на

јавним површинама које су у зони заштите ("Службени

лист Града Новог Сада", бр. 28/2007, 13/2008, 7/2009 и

27/2009).

У погледу техничких и других услова за постављање

рекламних ознака у зони заштите који нису регулисани

Елаборатом урбане опреме из става 1. овог члана, сходно

се примењују одредбе чл. 3. до 18. овог правилника.

 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Рекламне ознаке постављене у складу са Правилни-

ком о техничким и другим условима за постављање

рекламних ознака на фасади, крову и другим површи-

нама зграде видљивим са јавних површина ("Службени

лист Града Новог Сада", бр. 35/2007 и 10/2008), морају

се ускладити са одредбама овог правилника у року од

шест месеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 21.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје

да важи Правилник о техничким и другим условима за

постављање рекламних ознака на фасади, крову и дру-

гим површинама зграде видљивим са јавних површина

("Службени лист Града Новог Сада", бр. 35/2007 и

10/2008).

Члан 22.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана

објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 352-1782/2009-II

3. септембар 2009. године

НОВИ САД

Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

 

 

 

Home page        Naslovna          < < <     Nazad


Ili ćemo pronaći put ili ćemo ga sami stvoriti.
      Hannibal