Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

 

Privredni subjekt koji obavlja promet dobara na malo i pružanje ugostiteljskih usluga u jednom objektu može evidentirati promet na više fiskalizovanih fiskalnih kasa

(Ministarstvo finansija, br. 430-00-0255/2009-04, od 03.09.2009. godine)

 

Prema odredbi clana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sluzbeni glasnik RS", broj 135/04-u daljem tekstu Zakon), lice koje je upisano u odgovarajuci registar za promet dobara na malo, odnosno za pruzanje usluga fizickim licima, duzno je da vrsi evidentiranje svakog pojedinacno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinacnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slucaju kada se usluga pruza fizickom licu, a naknadu za pruzene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od nacina placanja (gotovina, cek, kartica, i bezgotovinsko placanje).

Clanom 12 stav 1. propisano je daje fiskalni isecak je fiskalni dokument u kome se evidentira svaki pojedinacno ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga fizickim licima koje kupac dobara, odnosno korisnik usluga placa gotovinom, cekom ili karticom.

 

Clanom 18. stav 6. Zakona propisano je da obveznik ne moze u objektu ili drugom mestu na kome se vrsi promet dobara na malo, odnosno pruzaju usluge fizickim licima drzati drugu registar kasu osim fiskalne.

Odredbom clana 38. Zakona, propisano je da obveznik moze da otpocne obavljanje delatnosti prometa dobara na malo, odnosno pruzanja usluga fizickim licima, posle fiskalizacije fiskalne kase i njenog instaliranja u objektu, odnosno na mestu na kome se obavlja promet odnosno pruzaju usluge.

Uredbom o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sluzbeni glasnik RS", broj 18/09 ­u daljem tekstu: Uredba), odredjena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, s obzirom da promet dobara na malo, kao i pruzanje ugostiteljskih usluga nije izuzeto od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom, kao i navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari, u slucaju kada vrsi pruzanje pomenutih usluga fizickim licima, duzan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li je placanje izvrseno gotovinski preko blagajne ili virmanskom uplatom na racun pruzaoca usluga.

U slucaju da privredni subjekt obavlja vise delatnosti na koje se odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, kao sto su promet dobara na malo i ugostiteljske usluge na jednoj lokaciji, odnosno na istoj adresi, duzan je da na mestu prometa dobara, odnosno pruzanja usluga instalira fiskalnu kasu, u skladu sa clanom 38. Zakona.

To u konkretnom slucaju znaci, da privredni subjekt moze preko jedne kase evidentirati promet ostvaren od prometa dobara na malo i od pruzanja ugostiteljskih usluga, odnosno da privredni subjekt nije u obavezi da ostvareni promet po svakoj delatnosti koju obavlja evidentira preko posebno fiskalizovane fiskalne kase, saglasno clanu 12. stav 1. Zakona.

Privredni subjekt koji obavlja vise delatnosti na jednoj adresi, odnosno u jednom objektu moze evidentirati promet i preko vise fiskalnih kasa, u skladu sa svojim potrebama. U konkretnom slucaju, privredni subjekt koji obavlja promet dobara na malo i pruzanje ugostiteljskih usluga na jednoj adresi, odnosno u jednom objektu moze evidentirati promet na vise fiskalizovanih fiskalnih kasa, i to tako sto na svakoj kasi moze evidentirati promet od svih delatnosti koje obavlja na jednoj adresi, odnosno u jednom objektu.

Ukoliko se obveznik opredeli da u jednom objektu evidentira promet preko vise kasa, saglasno clanu 18. stav 6. Zakona, svaka kasa mora biti fiskalizovana, odnosno na mestu prometa dobara i pruzanja usluga ne sme drzati drugu registar kasu osim fiskalne.

Takodje vas obavestavamo da smo vas predmet prosledili Ministarstvu trgovine i usluga kao resorno nadleznom po pitanju nacina vodjenja trgovacke knjige i knjige sanka.

 

 

 

Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.      Hannibal

 

AKTIVA sistem, osnivanje preduzeća i radnji, knjigovodstvena agencija

Novi Sad, Pavla Papa 14, office@aktivasistem.co.rs, 021 523 655, 063 105 61 83