Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

 

 

 

Zastarelost prava na preknjižavanje uplata javnih prihoda


Mišljenje Ministarstva finansija broj
413-00-01486/2008-04 od 25.12.2008. godine

 

 

Shodno clanu 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 80/02....61/07, u daljem tekstu: Zakon), ovaj zakon se primenjuje na sve javne prihode koje naplacuje Poreska uprava, ako drugim poreskim zakonom nije drukcije uredjeno.

Clanom 10. st. 2. i 3. Zakona, propisano je da, izmedju ostalog, pravno lice ima pravo na povracaj vise ili pogresno uplacenog poreza,  a Poreska uprava ima obavezu da resenje po zahtevu za povracaj donese bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Preknjizavanje uplacenih sredstava je specifican vid povracaja sredstava, odnosno radi se o povracaju vise ili pogresno uplacenih sredstava sa jednog uplatnog racuna uz istovremenu uplatu na drugi  uplatni racun.

Prema odredbama clana 114a Zakona, pravo poreskog obveznika na povracaj i refakciju poreza i povracaj sporednih poreskih davanja zastareva za tri godine od dana kada je zastarelost pocela da tece. Zastarelost prava na povracaj i refakciju poreza i povracaj sporednih poreskih davanja pocinje da tece od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na povracaj i refakciju poreza i povracaj sporednih poreskih davanja.

Dakle, imajuci u vidu pomenute odredbe Zakona, kao i cinjenicu da je preknjizavanje vid povracaja sredstava, misljenja smo, da je u navedenom slucaju nastupila zastarelost prava na preknjizavanje, imajuci u vidu da je uplata izvrsena 2003, odnosno 2004. godine.

 

 

 

 

 

Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

 

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.      Hannibal

 

AKTIVA sistem, osnivanje preduzeća i radnji, knjigovodstvena agencija

Novi Sad, Pavla Papa 14, office@aktivasistem.co.rs, 021 523 655, 063 105 61 83