Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Bonusi se priznaju u poreskom bilansu(postavljeno 23. decembra 2016. godine)
Rashodi koje obveznik iskaže u svojim poslovnim knjigama na ime bonusa, obračunatih po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, uključujući i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, priznaju se kao takvi u poreskom bilansu obveznika.(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-177/2016-04 od 29.9.2016. godine)

"Odredbom člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015 - dalje: Zakon) propisano je da se, troškovi zarada, odnosno plata, priznaju u iznosu obračunatom na teret poslovnih rashoda.

U smislu odredaba člana 104. stav 1. i člana 105. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, a sastoji se od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Prema članu 105. stav 2. Zakona o radu, pod zaradom u smislu člana 104. stav 1. tog zakona smatra se zarada koja sadrži poreze i doprinose koji se plaćaju iz zarade.

Saglasno navedenim zakonskim odredbama, rashodi koje obveznik (poslodavac) iskaže u svojim poslovnim knjigama (saglasno propisima o računovodstvu i MRS 19 - Primanja zaposlenih) na ime bonusa, obračunatih po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, uključujući i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, priznaju se kao takvi u poreskom bilansu obveznika u skladu sa članom 9. stav 1. Zakona."


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal